Dopravní nehody komplexně – od ťukance po tragédii

Každý den česká policie šetří průměrně 260 dopravních nehod, a to od drobných karambolů po závažné havárie. Tušíte, jakým způsobem se takové kauzy řeší, co je vaší povinností a čeho byste se měli naopak vyvarovat?

Nahlédněte s námi pod vyšetřovatelskou pokličku a uvidíte, že kolikrát jde o přesnou mravenčí práci.

Co je dopravní nehoda a jaké jsou povinnosti jejích účastníků, stanovuje § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jemuž se všeobecně říká zákon o silničním provozu.

 
Foto: Policie České republiky

Dopravní nehoda nemusí být jen střet dvou vozidel, jde například též o kolize s cyklisty, chodci nebo třeba o poškození jiného majetku (např. sloupu)

Přesná definice zní: Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Převedeno do lidské řeči, jde o událost (např. havárii, srážku, aj.) v provozu na pozemních komunikacích, při níž dojde provozem pohybujícího se vozidla k usmrcení nebo zranění osoby, častěji však ke škodě na majetku. Toto platí rovněž například na veřejně přístupných polních či lesních cestách, tedy nejen na asfaltových površích.

 
Foto: Policie České republiky

Srážka na veřejně přístupné polní nebo lesní cestě? I v takových případech jde o regulérní dopravní nehodu

Neprodlená ohlašovací povinnost nehody policii vzniká tehdy, když dojde:

  • k usmrcení či zranění osoby
  • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč
  • ke škodě na majetku třetích osob (mimo přímo zainteresovaných vozidel)
  • k situaci, kdy účastníci nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení provozu na příslušné komunikaci

V každém případně s auty, doličnými předměty a stopami do příjezdu policistů nehýbejte, pokud to situace nevyžaduje, například kvůli vyproštění osob či zprůjezdnění cesty. Tehdy však situaci řádně vyznačte a nikam (není-li to životně nutné) neodcházejte.

 
Foto: Policie České republiky

S auty a doličnými předměty nehýbejte, jestliže to není životně či dopravně nutné. Pokud ano, nezapomeňte danou situaci řádně vyznačit

Nezapomeňte ovšem místo nehody řádně označit. K tomu slouží především přenosný výstražný trojúhelník, umístěný na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, na dálnici poté nejméně 100 metrů za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.

Než opustíte vůz a umístíte výstražný trojúhelník:

  • rozsviťte výstražná světla vozu
  • oblečte si jako řidič reflexní vestu nebo jiný oděv s označením z retroreflexního materiálu (mimo obec povinnost)
  • nabídněte tyto bezpečnostní doplňky také ostatním členům posádky, respektive všem účastníkům předmětné události (u „neřidičů“ neplatí oděvní povinnost, nejde-li však o opuštění vozu mimo obec za snížené viditelnosti, respektive za tmy)
 
Foto: Policie České republiky

Než opustíte vůz: policie důrazně nabádá, aby všichni účastníci dopravní nehody měli oblečenou reflexní vestu nebo doporučený oděv, a to kvůli bezpečnosti

Jde to i bez policie

V případech, kdy není nutné o nehodě informovat policii, použijte všem dobře známý tzv. euroformulář. Nezapomeňte zde mimo zapsání příslušných dat jasně vyznačit viníka, místo, čas, příčiny, průběh a následky události. Poté už stačí, aby zúčastnění nahlásili nehodu pojišťovně.

Pozor, pokud se strany nedohodnou na původci nehody, není vždy nutné přivolávat policisty. Posouzení míry zavinění je pak v takových případech záležitostí pojišťoven, proto doporučujeme pořídit z místa události několik fotografií (z různých úhlů i vzdáleností) a nevynechat ani registrační značky nebo brzdné dráhy či jiné důkazy.

 
Foto: Policie České republiky

Máte pochybnosti o (ne)zavinění dopravní nehody, která však nepodléhá oznamovací povinnosti? Neváhejte a volejte 158, za nahlášení takové události vám žádná sankce nehrozí

Pokud však máte pochybnosti, volejte 158, a to i přes to, že předmětná kolize nepodléhá oznamovací povinnosti. Žádná sankce vám za takové nahlášení nehrozí, policie onu situaci prošetří a viníka určí.

Vyšetřování jako věda

Jak tedy policisté během samotného vyšetřování postupují? Jejich práci řídí celorepublikově platné interní akty, proto byste se neměli setkat s rozdílnou metodikou.

 
Foto: Policie České republiky

Vyšetřování nehod řídí celorepublikově platné interní akty, proto by měl být pracovní postup policistů prakticky všude stejný

Vyslaná hlídka nejprve zjistí zdravotní stav osob, podrobí řidiče dechové zkoušce (na alkohol) či testu na drogy, vyslechne svědky, dále ohledá místo havárie i předmětné vozy, provede fotodokumentaci, případně zajistí/zabezpečí samotná vozidla, jejich náklad nebo další věci, pokud toho není některá ze stran schopna sama (např. je-li posádka transportována do nemocnice). Jestliže se některý z účastníků dal na útěk/ujel, paralelně začíná pátrání po dotyčném, respektive jeho pronásledováníí.

Důležité je zmínit, že všichni dopravní policisté jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci, a to včetně základní neodkladné resuscitace za využití automatického elektronického defibrilátoru, kterým je vybaveno každé výjezdové vozidlo na šetření dopravních nehod.

 
Foto: Policie České republiky

Každé výjezdové vozidlo určené na šetření dopravních nehod je vybaveno automatickým elektronickým defibrilátorem, přičemž všichni dopravní policisté prochází pravidelným komplexním školením ohledně poskytování první pomoci

K určování vzdáleností používají příslušníci „dopravky“ mechanická měřicí kolečka. Ve složitějších případech, zejména při „smrťácích“, těžkých zraněních nebo při předpokladu dalšího znaleckého zkoumání, nastupuje do akce 3D scanner či totální měřicí stanice, což je velmi precizní geodetický přístroj.

Na základě získaných dat je reálné vytvořit podrobný plánek korespondující s náčrtem dopravní nehody, ze kterého lze navíc provést zpětnou rekonstrukci události.

 
Foto: Policie České republiky

Policisté používají v rámci výkonu služby i velmi přesné geodetické přístroje

Dopravní nehodu může Policie České republiky uzavřít na místě či posléze na služebně. Výsledkem je zpracovaný protokol o nehodě v silničním provozu. Některé situace (přestupky) však takový postup neumožňují, a tehdy se věc do 30 dnů oznamuje příslušnému správnímu orgánu obce s rozšířenou působností, který rozhodování o případu následně přebírá.

Pokud se zjistí, že se žádný přestupek nestal, nelze jej projednat nebo nebyl dohledán konkrétní viník, dojde po jednom měsíci k odložení věci.

 
Foto: Policie České republiky

Některé události může policie uzavřít přímo na místě nehody, a rovnou vám předat také příslušné protokoly

Má-li však policejní orgán podezření ze spáchání trestného činu/přečinu, celou záležitost zpracuje a o případné vině či trestu rozhoduje soud.

Za všechno (ne)může zvěř

Neplánované setkání s lesní zvěří neznamená automatickou nevinu řidiče. Pokud se šofér například lekne nebo chybně vyhne, a následně s vozidlem havaruje, avšak k samotnému střetu se zvířetem nedojde, přechází podezření ze zavinění nehody právě na něj. Danou věc posléze policista ukončuje podle zákona o odpovědnosti za přestupky.

 
Foto: Policie České republiky

Pozor na neplánované setkání se zvěří. Pokud totiž vyhýbací manévr částečně zvládnete (nedojde ke střetu), ale následně havarujete, můžete být nakonec viníkem nehody určeni vy sami (jakožto řidiči)

Je-li viníkem prokazatelně zvěř, tedy dojde-li k přímé kolizi a na místě nebo v blízkém okolí hlídka zajistí například ostatky či jiné důkazy, řidiči za takovou nehodu žádný postih nehrozí.

Legislativní povinnost pro hlášení střetu se zvěří neexistuje, pokud tedy nebyla naplněna některá ze zákonných podmínek (škoda nad 100 000 Kč, zranění atd.). Je však žádoucí, zůstane-li zvěř na místě nehody, policii o této skutečnosti vyrozumět. Ta totiž zajistí odstranění následků kolize a přijme opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

 
Foto: Policie České republiky

Je-li viníkem prokazatelně zvěř, pak vám za takovou nehodu jako řidiči žádný postih nehrozí

Reset se nekoná

Za zavinění dopravní nehody můžete vyfasovat pokutu od několika stovek až po 50 tisíc korun a zákaz činnosti po dobu až dvou let, a to v případech, kdy tím někomu jinému ublížíte na zdraví. Bude-li vaše jednání vyhodnoceno jako trestný čin, lze přijít o svobodu až na 10 let.

Na závěr přikládáme tvrdá statistická data. Vloni bylo Policií České republiky šetřeno celkem 94 794 dopravních nehod, při kterých zemřelo 460 osob. Odhadnutá škoda na vozidlech přesáhla šest miliard korun.

 
Foto: Policie České republiky

Jen vloni šetřili policisté skoro 95 tisíc nehod, což je v průměru cirka 260 případů denně

Bezpečnost a plynulost silničního provozu je primárně přímo závislá na chování všech jeho účastníků. Věnujte se řízení, obrňte dávkou trpělivosti, respektujte pravidla, přidejte něco z misky tolerance a porci ohleduplnosti. Vždy totiž máte jen jeden pokus, žádné resetovací tlačítko pro vrácení času neexistuje. Tak na to myslete, až usednete za volant.

Na článku participoval plukovník Petr Dušek, vedoucí odboru dopravní policie Královéhradeckého kraje, za což mu jménem redakce Garáž.cz děkujeme.

Autor: Jan Majurník

Zdroj: garaz.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.