Mezi nejčastěji poskytované služby, především pak v panelových domech, patří dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, odběr elektřiny pro osvětlení společných prostor, poplatky za odvoz komunálního odpadu a úklid.

„Ať už zajišťuje služby kdokoli, po skončení zúčtovacího období se vyúčtovávají zálohové platby za služby podle jejich skutečné spotřeby a nákladů. Výsledkem vyúčtování je tedy přeplatek či nedoplatek,“ uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Vyúčtování nejpozději do čtyř měsíců

Zúčtovací období většinou trvá 12 měsíců. Ten, kdo služby zajišťuje (např. dodavatel elektřiny či plynu, společenství vlastníků jednotek, družstvo či u nájmu bytu pronajímatel), musí vyúčtování příjemci služeb (vlastníku bytu či jeho nájemci) doručit nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

V případě, že se jedná o nájemní bydlení, je v nájemní smlouvě obvykle stanoveno, jaké služby bude pronajímatel nájemci zajišťovat. Při určení rozsahu zajišťovaných služeb hraje roli i vybavení bytu.

 

Pokud je v nájemním bytě plynový kotel, měl by se pronajímatel s nájemcem dohodnout, kdo z nich uzavře smlouvu o dodávkách plynu. Rozhodovat by měla hlavně doba trvání nájmu. U nájmů na dobu neurčitou nebo trvajících několik let je výhodnější, když smlouvu s dodavatelem energií uzavře přímo nájemce. U nájmů trvajících jen několik málo měsíců se to s ohledem na administrativní zátěž nemusí vyplatit.

Námitky do 30 dnů od doručení

Každý příjemce služeb může požádat o nahlédnutí do podkladů k vyúčtování a také má právo si vyžádat doložení nákladů na jednotlivé služby. Dalším jeho právem je požadovat vysvětlení, jakým způsobem byly služby rozúčtovány a jak byly stanoveny zálohy na služby. Též mu musí být umožněno pořídit si kopie podkladů k vyúčtování.

Do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování můžete proti vyúčtování podat námitky, na jejichž vyřízení je pak stanovena lhůta 30 dní počítaná od doručení.

Pokud se vyúčtování služeb, ale i vyřízení námitek, zpozdí, má příjemce služeb právo, aby mu ten, kdo služby zajišťuje, zaplatil pokutu, maximálně ve výši 50 korun za každý den zpoždění.

Ovšem v případě, že i sám pronajímatel obdržel vyúčtování služeb nebo podklady k němu v takovou dobu, že nemohl vyúčtování včas nájemci předložit nebo vyřídit námitky, na pokutu nárok nevznikne.

Jak na vyúčtování dodávek energií

Zvláštní pravidla ohledně vyúčtování platí pro dodávky plynu a elektřiny. Řídí se zákonem, ale i smlouvou o dodávkách energií a obchodními podmínkami. Informace o způsobu uplatnění reklamace můžete najít na internetových stránkách dodavatele.

„Dodavatelé někdy vyzývají zákazníky, aby reklamovali vyúčtování telefonicky prostřednictvím zákaznické linky. Ty lze využít pro získání prvotní informace, ovšem pak by měla následovat písemná reklamace, abyste měli důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ doporučil Zelený.

Vaši reklamaci vyúčtování musí dodavatel energií vyřídit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Pokud uzná, že je oprávněná, je pak povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Pokud ale tuto lhůtu u reklamace elektřiny nedodrží, vzniká vám právo na náhradu 600 korun za každý den prodlení, nejvýše však 24 tisíc korun. U plynu náhrada činí 750 korun za každý den prodlení, maximálně však 7500 korun.

„Jestliže dodavatel elektřiny či plynu nevyřídí reklamaci ke spokojenosti zákazníka nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, může se zákazník obrátit na Energetický regulační úřad. Případně může být vyúčtování elektřiny a plynu předmětem soudního sporu, tak jako vyúčtování ostatních služeb. Ovšem je třeba upozornit, že podání reklamace nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky na službách. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, případně dojde k dohodě, bude neoprávněně fakturovaná částka vrácena,“ dodal Zelený.

Autor: bab, novinky

Zdroj: novinky.cz