Jsou policisté dle nového přestupkového zákona oprávněni ukládat pokuty na místě?

Podle nového zákona nejsou policisté oprávnění pokutovat na místě. Náš právní expert JUDr. Beran tuto chiméru vyvrací.

V posledním článku jsem se věnoval tomu, že od 1. 7. je účinný nový přestupkový zákon a hned se objevily spekulace nebo názory, podle kterých policisté nejsou (možná) oprávněni projednávat přestupky na místě („blokově“; nově tzv. příkazem na místě), a to s ohledem na „nejasnosti“ nové právní úpravy (četl jsem to tady). Příslušné ustanovení nového přestupkového zákona zní takto:

§91, odst. 2, písm. a)

Napomenutí nebo pokutu příkazem na místě může kromě příslušného správního orgánu uložit

a) orgán Policie České republiky za přestupek proti pořádku ve státní správě v působnosti Policie České republiky, za přestupek proti pořádku v územní samosprávě, za přestupek proti veřejnému pořádku, přestupek proti občanskému soužití a přestupek proti majetku

Z této dikce někdo dovodil, že když se zde nemluví o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak že policisté toto oprávnění nově už nemají.

Autor tohoto názoru ale zřejmě přehlédnul, že kromě samotného přestupkového zákona 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, byl vydán také prováděcí zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o přestupcích. Tento předpis přímo novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., jmenovitě jeho §124, odst. 9, písm. d), který nově zní:

Policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích tím, že…projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona.

A protože přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou uvedeny v „tomto zákoně“, tj. v zákoně č. 361/2000 Sb., tak k tomu policista i nadále oprávněn je.

Celková argumentace uvedená ve výše uvedeném článku je lichá i z jiného hlediska. Odmítnout projednání přestupku na místě šlo vždycky, takže projednání přestupku na místě vždy vyžadovalo a i nově vyžaduje souhlas obviněného. Odmítnout projednání na místě tedy lze vždy, důvodem ale sotva je to, že by policisté neměli právo takové řízení vést.

Autor: JUDr.Tomáš Beran

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.