Na co má poškozený nárok při dopravní nehodě? Díl 1.: Odškodnění bolesti

Při dopravních nehodách nezřídka dochází ke zraněním, a to jak na straně viníka, který svým protiprávním jednáním nehodu způsobil, tak i na straně poškozeného, který následkem dopravní nehody trpí. Je to však pouze poškozený, jemuž při dopravní nehodě vzniká, mimo ostatní zákonem stanovené nároky, i nárok na odškodnění vytrpěné bolesti neboli bolestné.

Institut bolestného je zaveden za účelem spravedlivé kompenzace vytrpěné bolesti následkem újmy na zdraví. Tento institut zahrnuje odškodnění za bolesti vzniklé bezprostředně po utrpění újmy na zdraví, typicky po dopravní nehodě.

Ideou zákonodárce při tvorbě nového občanského zákoníku bylo, že odškodnění bolesti má být v každém z případů určeno individuálně s ohledem k osobě poškozeného. Občanský zákoník tak nijak nestanovuje konkrétní výši odškodnění bolesti ani způsob jeho výpočtu. Ukázalo se však, že zcela individuální posuzování každého případu by v praxi vedlo ke značným průtahům k tíži poškozených. Nejvyšší soud se proto rozhodl zpracovat Metodiku určenou k výpočtu výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví (tedy bolestného a ztížení společenského uplatnění).

Právě tuto Metodiku je třeba využít při odškodňování bolesti vzniklé následkem dopravní nehody. Velmi zjednodušeně se jedná o tabulku možných zranění, setříděnou dle postižené části těla, v níž jsou jednotlivé položky – zranění bodově ohodnocena. Stanovení celkové výše bodového ohodnocení bolestného je poté obvykle prováděno ošetřujícím lékařem, či specializovaným znalcem na základě zdravotnické dokumentace poškozeného. K samotnému určení výše odškodnění bolesti je třeba následně celkový počet bodů bolestného vynásobit hodnotou jednoho bodu.

 

Tato hodnota je proměnlivá a dle Metodiky se odvozuje od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest. V případě, že k dopravní nehodě došlo v roce 2017, činí hodnota bodu 275,89 Kč, neboť průměrná mzda v roce 2016 byla 27.589,- Kč. Avšak pokud dojde k dané újmě na zdraví v roce 2018, bude již hodnota bodu 295,04 Kč, neboť průměrná mzda v roce 2017 vzrostla na 29.504,- Kč.

Pokud tak poškozený utrpí v roce 2018 následkem dopravní nehody újmu na zdraví – např. zlomeninu hlavice stehenní kosti, má s ohodnocením 150 bodů nárok na odškodnění bolesti ve výši 44.256,- Kč. Tato částka však nemusí být konečná, neboť metodika stanovuje možnost zvýšit hodnocení bolestného až o 20 % v závislosti na komplikacích, intenzitě bolesti, počtu operací a dalších okolnostech případu.

V reálném životě však dochází, zvláště u závažnějších dopravních nehod, k prolínání různých zranění, reoperacím a dalším komplikacím. Aby měl proto poškozený jistotu, že obdrží řádné odškodnění újmy a zdraví, doporučujeme s ohledem na složitost problematiky a individualitu každého z případů vyhledat při odškodňování dopravní nehody pomoc odborníka.


Mgr. Radek Novotný, právník a jednatel projektu www.1zdravotni.cz

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.