Nucený přepis: Prodali jste, nebo koupili vozidlo, ale protistrana se nemá k přepisu? Řešení existuje!

Přestože povinnost přepsat motorové vozidlo při jeho prodeji leží na straně prodejce, občas se stane, že se strany dohodnou jinak a kupující přislíbí převod zajistit. Jenže co když tak neučiní? A co dělat tehdy, pokud vůz řádně koupíte, ale k přepisu se nemá zase prodávající? Řešení naštěstí existuje!

Může se to stát i vám: Prodáte auto, dáte kupujícímu všechny doklady a namísto klidného spaní vám do schránky začnou akorát chodit pokuty. Anebo druhý příklad, kdy koupíte vozidlo, poskytnete prodejci všechny doklady i součinnost a pak jen marně čekáte na poštovního holuba s techničákem na vás.

 
Foto: Jan Majurník

Čekáte na přepsaný techničák a nic?

Uplyne lhůta 10 dní. A co dál?

Na proces přepisu má prodejce se zákona lhůtu 10 pracovních dnů. Teprve po uplynutí této doby lze začít přepis začít vymáhat, pokud jedna ze zainteresovaných stran odmítá spolupracovat (nedostaví se k přepisu, nepošle plnou moc, nepřepíše aj.).

Tedy až po 10 pracovních dnech musí žadatel nejprve prokázat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, že vozidlo nabyl, či prodal. To je úplný základ, bez něhož se nucený přepis neobejde. Takovým dokladem může být třeba faktura, častěji však kupní smlouva.

 
Foto: Jan Majurník

Na kupní smlouvě nebo faktuře trvejte.

Co všechno k nucenému přepisu potřebujete

Kupní smlouva by měla obsahovat všechny náležitosti, zejména identifikaci obou stran (rodné číslo, číslo dokladu) a jasnou identifikaci vozidla (RZ, VIN). Naprosto ideální by byly ověřené podpisy na kupní smlouvě, nicméně to nebývá v praxi úplně časté.

Dále potřebujete mít platnou evidenční kontrolu, která je dnes už elektronicky vedená, nicméně na stanici technické kontroly můžete požádat o tištěný originál. V neposlední řadě je třeba mít ještě zelenou kartu, tedy doklad o tom, že je vozidlo platně pojištěné.

 
Foto: Jan Majurník

TK supluje evidenční kontrolu, proto lze užít i protokol z klasické technické.

Vzhledem k tomu, že evidenční kontrola podle nové právní úpravy platí celý jeden rok, nepředstavuje tento úkon takovou zátěž a časový stres jako v minulosti, kdy byla platnost pouze 30 dnů.

Žádost a správní řízení

Takže pokud od neuskutečnění přepisu uplyne 10 pracovních dnů, věc oznámíte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, prokážete důvod přepisu, máte platnou evidenční kontrolu a zelenou kartu, správní orgán zahájí řízení a koná dle zákona.

 
Foto: Jan Majurník

Pokud do deseti pracovních dnů nedojde k přepisu auta, je možnost zažádat o přepis vyžádaný.

Ministerstvo dopravy nám ustanovení relevantní části tohoto zákona dokonce poskytlo a je následující: „Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva (musí jednoznačně prokázat žadatel) a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2 (musí uplynout lhůta 10 dnů), provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka (ORP zapíše nového vlastníka).“

„O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.“

 
Foto: Jan Majurník

Evidenční kontrolu vám udělají na každé autorizované stanici technické kontroly.

Obdrželi jsme také citaci z jednoho rozsudku Nejvyššího správního soudu, který výklad zákona potvrdil, zdůraznil opatrnost a odpovědnost při přepisu a výslovně uvedl, že zajištění evidenční kontroly a zelené karty nepředstavuje zásadní překážku či omezení.

Nucený přepis vozidla

  • Po uplynutí lhůty 10 pracovních dnů se dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
  • K žádosti o nucený převod předložit kupní smlouvu, zelenou kartu a evidenční kontrolu.
  • Následně obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájí správní řízení, tedy primárně vyzve dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, aby se k žádosti vyjádřil.

Celé to zní docela jednoduše a v ideálním případě, kdy se druhá strana (prodávající, nebo kupující) vůbec neozve, vše může proběhnout docela rychle. Jenže také hrozí administrativní obstrukce v podobě odvolání a průtahů na několik měsíců.

Každopádně si říkáme, že kéž by byl převod auta tak snadný jako v některých jiných zemích. Na druhou stranu prodloužení platnosti evidenčky na rok a plánované zrušení velkého techničáku nám zase trochu uleví a pomůže v případech, kdy se dostaneme v rámci přepisu vozidla do nouze.

 

Autor: Jan Majurník

Zdroj: garaz.cz

 
X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.