Víte, co znamenají parkovací značky? Kdy můžete dostat pokutu? A jak je to s modrými zónami?

Dopravní značky se sice učí v autoškolách, mnozí řidiči je ale zapomenou, navíc ne všechny značky jsou jasné. Pojďme si vyjasnit ty o parkování.

Zdálo by se, že parkování patří mezi základy řízení, jenže má svá pravidla, specifikovaná vybranými dopravními značkami. A ne všechny si každý z autoškoly zapamatuje, navíc přibývají nové značky, které v minulosti neexistovaly, a tak nemusí být všem šoférům jasné. A k tomu všemu ještě ty modré rezidenční zóny, v centrech měst, nejen v Praze. A tak jsme se rozhodli si jednotlivé parkovací značky připomenout.

Ještě než se vrhneme na samotné značky upravující parkování, připomeňme si základní pojmy k tomuto tématu, stání a zastavení. Zastavit znamená podle zákonu o silničním provozu uvést vozidlo do klidu (jen) na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Povolená doba zastavení není pevně stanovena, počítá se s tím, že nastupování jedné přepravované osoby trvá kratší dobu než vystupování tělesně postižené osoby nebo třeba vykládání nákladu při stěhování. O zastavení každopádně nejde v případě, že si řidič jde nakoupit.

Existuje ale i pojem zastavit vozidlo, které značí přerušení jízdy nezávislého na vůli řidiče, tedy např. v koloně, před přechodem pro chodce, na semaforech apod. Stát pak znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení.

Zákon o silničním provozu také definuje podmínky zastavení a stání. Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace. Výjimkou je jednosměrná pozemní komunikace, kde lze zastavit či stát vpravo i vlevo. Při stání každopádně musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy; při zastavení stačí volný jízdní pruh nejméně tři metry pro oba směry jízdy. Při zastavení a stání navíc řidič nesmí znemožnit ostatním vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

Zastavit a stát řidič pak může v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě. Možnosti stání přitom bývají definovány místní úpravou, např. pomocí speciálních značek umožňujících stání kolmo či šikmo k vozovce. Ve druhé řadě může zastavit jen vozidlo taxislužby při výkonu taxislužby, řidič však musí dbát na to, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu.

Zákon o silničním provozu navíc přesně definuje, za jakých podmínek řidič zastavit a stát nesmí. Konkrétně v nepřehledné křižovatce a její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním, na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než pět metrů před nimi a na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než pět metrů před a za hranicí křižovatky. Zastavit a stát se nesmí ani na železničním přejezdu nebo na mostě. V tunelu je umožněno výhradně nouzové stání, a to jen na místech k tomu určených.

Teď už se však konečně pojďme podívat na jednotlivé značky o parkování:

IP11a – Parkoviště

Značka s bílým písmenem P na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Často bývá doplněna o dodatkovou tabulku, specifikující omezení parkování na určitou dobu stání nebo pro určitá vozidla. Mnohdy jí také doplňují specifické symboly vyznačující stanovený způsob parkování. Tyto značky najdete v přehledu níže.

P11b – Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)

Značka s bílým písmenem P a bokem vozidla pod ním na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání s tím, že symbol vozidla vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být i obrácen, případně vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce.

IP11c – Parkoviště (podélné stání)

Značka s bílým písmenem P a zádí vozidla pod ním na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání s tím, že symbol vozidla vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.

IP11d – Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

Značka s bílým písmenem P a bokem vozidla na chodníku na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání s tím, že symbol vozidla vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být i obrácen, případně vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha zaparkovaného vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3.500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a samojízdný pracovní stroj.

IP11e – Parkoviště (stání na chodníku podélné)

Značka s bílým písmenem P a zádí vozidla na chodníku na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání s tím, že symbol vozidla vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha zaparkovaného vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce. Na chodníku nicméně nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3.500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a samojízdný pracovní stroj.

IP11f – Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)

Značka s bílým písmenem P a bokem vozidla částečně stojícího na chodníku na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání s tím, že symbol vozidla vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být vyznačen na dodatkové tabulce, případně být obrácen. Poloha zaparkovaného vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce. Na chodníku nicméně nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3.500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a samojízdný pracovní stroj.

IP11g – Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

Značka s bílým písmenem P a zádí vozidla částečně stojícího na chodníku na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání s tím, že symbol vozidla vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha zaparkovaného vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce. Na chodníku nicméně nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3.500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a samojízdný pracovní stroj.

IP12 – Vyhrazené parkoviště

Značka s bílým písmenem P a nápisem Reservé na modrém pozadí označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel. Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení) jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Dodatková tabulka případně rovněž ukazuje dobu, při níž je značka platná. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na výše uvedených značkách Parkoviště. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.

IP13a – Kryté parkoviště

Značka s bílým písmenem P a střechou nad ním na modrém pozadí vyznačuje kryté parkoviště nebo parkovací garáž. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na výše uvedených značkách Parkoviště.

IP13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem

Značka s bílým písmenem P na modrém pozadí a parkovacím kotoučem na bílém pozadí označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit parkovací kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Dodatková tabulka obvykle značí maximální možnou dobu stání. Případný stanovený způsob stání se pak vyznačuje obdobně jako na výše zmíněných značkách Parkoviště.

IP13c – Parkoviště s parkovacím automatem

Značka s bílým písmenem P na modrém pozadí a parkovacím automatem na bílém pozadí označuje placené parkoviště. Dny platnosti parkovacího stání nebo dobu maximálního povoleného stání obvykle vyznačuje dodatková tabulka, kterou je řidič povinen se řídit, stejně jako údaji na parkovacím automatu.

IP13d – Parkoviště P+R

Značka s písmeny P+R označuje to parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob. Obvykle se tedy nachází na okrajích měst u terminálů veřejné dopravy. Často bývají taková „záchytná“ parkoviště zpoplatněna s tím, že slevu za parkovné dostanete při nákupu lístku na hromadnou dopravu. Zkratka znamená park and ride, tedy zaparkuj a jeď. Součástí takových parkovišť dnes už bývá i služba B+R, tedy bike and ride (přijeď na kole a jeď), se stojany na kolo pro cyklisty, kteří odtud mohou pokračovat MHD.

IP13e – Parkoviště K+R

Značka s písmeny K+R v bílé tabulce označuje parkoviště, na kterém lze zastavit (jen) za účelem vystoupení a nastoupení osob. Znamená kiss nad ride (v překladu polib a jeď). Obvykle se objevuje u zastávek metra nebo v místech, kde je žádoucí, aby se auta nezdržovala (školky, školy, divadla). Zaparkovat lze v těchto místech tedy jen na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení, jinak řidiči hrozí pokuta.

Barevné zóny: Modrá, fialová a oranžová

Parkování ale není jen o svislém dopravním značení, ale také o tom vodorovném. Především Praha je proslavená pro svoje barevné zóny placeného stání. Režim parkování už je v metropoli konečně sjednocen, zahrnuje tři barevné varianty, které jsou vyznačeny dodatkovou tabulkou, pod značkou Parkoviště s parkovacím automatem. Dodatková tabulka navíc vyznačuje i dny a hodiny, během nichž je parkovací režim platný. V pražských zónách je tu pak ještě jedna dodatková tabulka, s ikonkou mobilního telefonu a speciálního alfanumerického kódu, který vyplňujete k platbě parkovného přes mobilní aplikaci.

Modrá zóna je primárně určena pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti, kteří mají speciální povolení k zaparkování v daném místě prostřednictvím elektronického systému. Zaparkovat v těchto místech nicméně mohou i řidiči, kteří zde nemají trvalý pobyt. Parkovné však zaplatíte výhradně pomocí virtuálních parkovacích hodin, prostřednictvím webu mpla.cz/praha. Stání je pak časově omezeno na tři hodiny.

Fialová zóna je pak bezplatná pro rezidenty, respektive řidiče s platným parkovacím oprávněním, zároveň tu ale mohou zaparkovat také návštěvníci, a to až po dobu 24 hodin. Parkovné přitom mohou zaplatit jak prostřednictvím webové aplikace, tak pomocí parkovacího automatu. V něm stačí vyplnit registrační značku svého vozidla, dobu, po kterou v daném místě chcete stát, a zaplatit, ať už v hotovosti nebo platební kartou.

Oranžová zóna je vyhrazena návštěvníkům. Zaparkovat zde může každý, avšak maximálně dvě hodiny. Způsob placení je shodný jako u fialové zóny.

Pokud pravidla parkování v zónách nedodržíte, hrozí vám pokuta, kterou řeší příslušná městská část. Autu ale mohou strážníci též nasadit botičku nebo ho odtáhnout. Ke kontrole parkovného slouží primárně speciální monitorovací vůz. Existují ale také speciální ruční skenery.

Autor: David Bureš

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.