Domácí asistence - obchodní podmínky

Obecné podmínky zajišťování služeb domácí asistence  klientům UNITED ASSISTANCE, a.s.
(dále jen "Obecné podmínky")

jsou závaznými pokyny pro užívání služeb společnosti UNITED ASSISTANCE, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 277 55 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16736 (dále jen „UA“) a stanoví rozsah a podmínky jejich poskytování. Jen při jejich dodržování může UA garantovat včasné a kvalitní zajišťování svých služeb


Článek 1. - Úvodní ustanovení

1) Pro poskytování asistenčních služeb domácí asistence (dále jen „domácí asistence“nebo „DA“) platí příslušná ustanovení  smlouvy   o zajištění asistenčních služeb (dále jen „smlouva“)  a obecně závazných právních předpisů vztahujících se k tomuto druhu asistenčních služeb.

2) Domácí asistence je poskytována všem pro:

• domácnosti,
• rodinné  domy,
• bytové nebo nebytové jednotky
• bytové domy


Článek 2. - Právo na poskytnutí domácí asistence


1) Právo na poskytnutí domácí asistence vzniká v případě nouzové situace.

2) Nouzovou situací se rozumí náhlá a nepředvídatelná havárie, porucha nebo obdobná událost, která:
a) vyvolává nebezpečí vzniku nebo zvětšení rozsahu následků škody na majetku klienta,, nebo jiné závažné újmy hrozící  klientovi  a současně
b) vyžaduje neprodlené zajištění provedení prací v oboru instalatér, topenář, plynař, elektrikář , zámečník ,sklenář, malíř pokojů a kominík (dále jen „odborné práce“).
3) Nouzovou situací se rozumí i zabouchnutí nebo mechanické zablokování  vstupních dveří bytu ,rodinného  a bytového domu, k němuž je domácí asistence poskytována (dále jen „nemovitost“), nebo situace, kdy se nemovitost stane nepřístupnou z důvodu ztráty klíčů.
4) Podmínkou vzniku práva na poskytnutí domácí asistence je, že nouzová situace nastala:
a) v době trvání smlouvy   k níž  je domácí asistence poskytována, nejdříve však v den nabytí účinnosti těchto smluvních podmínek, a
b) v místě uvedeném ve smlouvě  na území České republiky.

5) Osobou oprávněnou k využití domácí asistence je fyzická nebo právnická osoba , která je uvedena ve smlouvě k  níž je domácí asistence poskytována (dále jen „klient“).
6) Předpokladem vzniku práva na poskytnutí domácí asistence je, že klient uplatnil a prokázal právo na poskytnutí domácí asistence způsobem uvedeným v těchto smluvních podmínkách.
7) Posouzení naplnění předpokladů vzniku nouzové situace a prokázání práva na poskytnutí domácí asistence provádí pracovník dispečinku.
8) Právo na poskytnutí domácí asistence zaniká současně se zánikem smlouvy   k níž je poskytována.

Článek 3. - Rozsah domácí asistence 

1) V případě vzniku nouzové situace má klient  právo, aby UA, resp. jeho smluvní partner:
a) zajistil provedení  odborných  prací nezbytných k odstranění nouzové situace a
b) uhradil účelně vynaložené náklady spojené s provedením odborných  prací uvedených v písm. a) v rozsahu nákladů na:
i) dopravu osoby provádějící  odborní práce do místa uvedeného ve smlouvě a zpět,
ii) práci osoby provádějící odborné práce, maximálně však do výše nákladů na 120 minut práce,
iii) materiál nezbytný k odstranění nouzové situace, maximálně však do výše 500,- Kč.

2) V případě zabouchnutí nebo mechanického zablokování vstupních dveří do nemovitosti nebo situace, kdy se nemovitost stane nepřístupnou z důvodu ztráty klíčů, uhradí UA účelně vynaložené náklady na otevření vstupních dveří do nemovitosti a jejich uvedení do stavu, ve kterém se nacházely před vznikem nouzové situace, maximálně však do výše limitů uvedeného v ceníku, který jako příloha č.2 je nedílnou součásti smlouvy.
3) Na úhradu nákladů uvedených v odst. 1 písm. b) a odst. 2 poskytne UA plnění maximálně do výše limitu plnění, který činí 2 500 Kč, resp. 3 000,- Kč (výše limitů je závislá na druhu asistenční karty nebo sjednaného rozsahu asistenčních služeb) za jeden asistenční zásah. Náklady spojené s asistenčním zásahem přesahující limit plnění hradí pojištěný.
4) Za jeden asistenční zásah se považuje zajištění provedení odborných prací a úhrada nákladů spojených s jejich provedením na základě jedné nouzové situace nebo více nouzových situací, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisí.
5) Ze smlouvy má klient v průběhu jednoho roku trvání smlouvy právo na dva asistenční zásahy.
6) Spočívá-li nouzová situace v zabouchnutí nebo mechanickém zablokování vstupních dveří do nemovitosti, nevzniká klientovi nárok na poskytnutí domácí asistence spočívající ve zpřístupnění nemovitosti, existují-li pochybnosti o oprávněnosti ke vstupu klienta do nemovitosti.
7) Pokud si nouzová situace vyžádá zvláštní odborný zásah (např. hasičů, pracovníků plynáren, elektráren apod.), lze poskytnout domácí asistenci až po ukončení takového zvláštního odborného zásahu, pokud nouzová situace i po jeho ukončení trvá.
8) Je-li to účelné a hospodárné, může být v případě nouzové situace mezi klientem  a pracovníkem dispečinku dohodnuto provedení odborných prací dodavatelem navrženým klientem. Z domácí asistence budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady na poskytnutí odborných prací nezbytných k odstranění nouzové situace v rozsahu a za podmínek vyplývajících z těchto obecných podmínek.

Článek 4. - Rozsah právní asistence

Právní asistence – bližší informace o rozsahu poskytovaných služeb jsou uvedeny níže, služby jsou poskytovány do výše limitu.
Rozsah služeb právní asistence
1.    Právní informace – telefonická služba – zahrnuje níže uvedené služby

•    Legislativa a postup jednání při styku s institucemi
•    Informace o legislativě a postupech dané oblasti
•    Informace o postupech  - občan vs. soud
•    Postupy a procedury při styku s institucemi

2.    Právní asistenci lze využít v uvedených případech

• Spor o náhradu škody
• Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti
• Spory týkající se najemno a podnájemných smluv
• Spory s dodavateli služeb (energie, úklid, ...)
• Sousedské spory
• Spory týkající se výpovědi z nájmu bytu nebo nebytových prostor
• Rozvodové řízení a exekuce

3.    Právně administrativní asistence

•    Vyhledání podobného případu a informace o způsobech jeho řešení
•    Zajištění potřebných formulářů , dokumentů nebo potvrzení
•    Zajištění znaleckého posudku
•    Zajištění právního zastoupení
•    Praktické rady o postupech řešení nestandardních situací
•    Vyhledání vzoru právního dokumentu, smlouvy nebo podání a dodání  klientovi

4.    Právní informační servis

•    Informace, legislativa, postup jednání  a způsoby  řešení při exekuci*
•    Informace, legislativa, postup jednání  a způsoby  řešení pohledávek vč. postoupení pohledávek*
•    Informace, legislativa a postup jednání  v rámci dědického řízení*
•    Informace, legislativa a  postup jednání  v případě osobního bankrotu*
•    Informace, legislativa, postup jednání  a způsoby  řešení rozhodčího řízení*
•    Provedení monitoring závazku u bankovních a nebankovních institucí a ostatních subjektů *
•    Informace, legislativa a  postup při žádostech *

*jedná se pouze o právní informační servis, v uvedených bodech nelze poskytnout advokátní služby!

Právní asistence zahrnuje poskytnutí obecných právních informací nebo kontaktu na advokáta a právní konzultace zdarma do smluvního limitu.

Článek 5. - Výluky

1) Klientovi nevzniká právo na poskytnutí domácí asistence v případě nouzové situace vzniklé následkem:
a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické a biologické kontaminace,
b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
c) působení jaderné energie,
d) úmyslného jednání klienta, osoby jemu blízké nebo jiné osoby z podnětu některého z nich,
e) požití alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek pojištěným, klientem nebo osobou jim blízkou,
f) neoprávněného nebo neodborného zásahu provedeného klientem nebo jinou osobou bez příslušné odborné kvalifikace se souhlasem klienta,
g) škod vzniklých v souvislosti s prováděním oprav či úprav,
h) trestného činu klienta  nebo osoby jemu blízké.
2) Klientovi nevzniká právo na poskytnutí domácí asistence v případě nouzové situace vzniklé ve společných prostorech bytového domu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak .

3) Klientovi  dále nevzniká právo na zajištění a úhradu nákladů na:
a) opravárenské, údržbářské, rekonstrukční a obdobné práce, které nejsou nezbytné k odstranění nouzové situace,
b) odstranění nouzové situace vzniklé v budovách ve výstavbě.

4) Na žádost klienta může být zprostředkováno provedení řemeslných prací také v případech, kdy došlo k vyčerpání maximálního počtu asistenčních zásahů v průběhu jednoho roku trvání smlouvy. Náklady spojené s provedením řemeslných prací hradí v tomto případě v plném rozsahu klient.
5) Bude-li vyžádáno poskytnutí domácí asistence v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro vznik práva na její poskytnutí, je osoba, která si její poskytnutí vyžádala, povinna uhradit náklady s tím spojené.

Článek 6. - Postup při uplatnění práva na poskytnutí domácí asistence


1) Klient uplatní právo na poskytnutí domácí asistence na telefonním čísle:
222 262 933  bez zbytečného odkladu po zjištění nouzové situace.

2) Při uplatnění práva na poskytnutí domácí asistence musí být sděleny následující informace:
• jméno, příjmení a datum narození volajícího,
• číslo asistenční karty, případně jméno, příjmení a rodné číslo, nebo název
a IČ klienta,
• adresa místa, kde došlo ke vzniku nouzové situace,
• popis nouzové situace (havárie, závady apod.) a další upřesňující informace potřebné k poskytnutí domácí asistence,
• kontaktní telefonní číslo.
3) Před zahájením poskytování domácí asistence v místě vzniku nouzové situace je klient povinen na výzvu osoby provádějící odborné práce prokázat svou totožnost.

4) Spočívá-li nouzová situace v zabouchnutí nebo mechanickém zablokování vstupních dveří do nemovitosti nebo situaci, kdy se nemovitost stane nepřístupnou z důvodu ztráty klíčů, je klient povinen na výzvu osoby provádějící odborné práce prokázat oprávnění ke vstupu do nemovitosti.
5) UA neodpovídá za škodu způsobenou nevhodným, nesprávným nebo opožděným poskytnutím domácí asistence, pokud bylo způsobeno nesprávností, nepřesností nebo neúplností informací poskytnutých klientem  nebo nedostatkem součinnosti z jeho strany.

Článek 7. - Použitá terminologie

1) Partner – je podnikatel zajišťuje asistenční služby na základě platných smluv s UA. Partner je povinen při zajišťování asistenční služby dodržovat platnou legislativou v souvislosti z BOZP, a další související předpisy. Partner nese plnou odpovědnost za služby, které poskytne, dále za případné vzniklé škody a je rovněž povinen řešit reklamace pokud souvisejí s poskytnutou službou.  
2) Nouzová situace - se rozumí náhlá a nepředvídatelná havárie, porucha nebo obdobná událost,  která:
a) vyvolává nebezpečí vzniku nebo zvětšení rozsahu následků škody na majetku klienta a současně
b) vyžaduje neprodlené zajištění provedení prací v oboru, které partner poskytuje dle Přílohy č. 2 této smlouvy  (dále jen „odborné práce“).
3) Klient – oprávněná osoba k využití domácí asistence, jedná se fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavřela smlouvu o poskytování asistenčních služeb domácí asistence se společností UNITED ASSISTANCE, a.s.(dále jen „klient“).
4) Asistenční zásah - zajištění provedení řemeslných prací a úhrada nákladů spojených s jejich provedením na základě jedné nouzové situace nebo více nouzových situací, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisí.
5) Dispečink UNITED ASSISTANCE -  pracoviště, jehož prostřednictvím klient telefonicky uplatňuje a prokazuje právo na poskytnutí domácí asistence.

6) Byt - místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.
7) Bytový dům - budova, ve které se nachází více než čtyři samostatné byty nebo nebytové prostory.
8) Nebytovým prostorem - místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné prostory bytového domu.
9) Společnými prostory bytového domu – jsou části bytového domu určené pro společné užívání (např. společné chodby, sklepy, půdy, schodiště, výtahy, kočárkárny, terasy, garáže apod.).
10) Ztrátou klíčů stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost klíče užívat. Ztrátou klíčů se rozumí také jejich odcizení.

Článek 8. - Záznam a ochrana osobních údajů

1) Klient UA využitím služeb dispečinku UA uděluje souhlas k tomu, aby z telefonických hovorů uskutečněných v rámci využívání služeb mezi ním a dispečinkem UA byl pořizován zvukový záznam a tento záznam byl v souladu s těmito všeobecnými podmínkami použit v případě oprávněných reklamací služeb a uplatnění zájmu smluvních stran.

2) Vzhledem k charakteru zajišťovaných služeb klient uděluje svůj souhlas, a to na dobu neurčitou s poskytnutím jména, příjmení, bydliště, typu vozidla, jeho barvy a RZ, popřípadě dalších údajů o vozidle a dalších údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a s jejich zpracováním ve smyslu tohoto zákona, za účelem, aby klient UA prostřednictvím dispečinku UA mohl vstoupit do jednání o zajištění odpovídajících služeb UA, dále k tomu, aby při zajišťování služeb UA mohlo být ověřeno, že jsou zajišťovány subjektu, jenž je prostřednictvím dispečinku UA objednal. Sdělení a zpracování výše uvedených údajů je rovněž nezbytné pro ochranu práv UA, zejména pro uplatnění práva na úhradu za zajištěné služby.

3) UA prohlašuje, že veškeré jí poskytnuté údaje bude zpracovávat, uchovávat a používat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právem klienta UA na ochranu jeho soukromého a osobního života, a pouze za účelem (i) řádného zajišťování služeb UA klientovi, (ii) plnění zákonných povinností UA, (iii) zpracovávání a administrace služeb UA, doručovaní písemností a korespondence, (iv) marketingové a statistické analýzy a průzkumy (v) archivace a analytické účely UA, mimo jiné pro hodnocení a optimalizaci kvality poskytovaných služeb a spokojnosti klientů a (vi) k zajištění vymáhání případných nedoplatků a dlužných pohledávek.

4) Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněné jen (i) subjektům oprávněným podle příslušných právních předpisů a za podmínek stanovených takovými předpisy a (ii) subjektům, které s UA tvoří podnikatelskou nebo obchodní skupinu, a to především dceřiným společnostem a/nebo mateřským společnostem a subjektům UA, a dále subjektům, které jsou dceřinými a/nebo mateřskými společnostmi těchto subjektů. UA se zavazuje, že zajistí potřebná opatření k zajištění ochrany osobních údajů (ochrana před neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů). Klient UA souhlasí, že jím poskytnuté údaje mohou být předány třetím subjektů a/nebo smluvním partnerům UA jako tzv. zpracovatelům osobních údajů, a to ad hoc pro konkrétní úkon ve prospěch klienta a za účely uvedenými v odst. 8.3 výše vždy na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou UA uzavírá s třetím subjektem podle zákona o ochraně osobních údajů.

UA tímto informuje klienta, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i  právo na podání vysvětlení a na neprodlené odstranění případného závadného stavu (je-li jeho žádost shledána jako oprávněná), který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Nevyhoví-li UA žádosti klienta podle předcházející věty, má klient právo obrátit se přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí údajů klientem je dobrovolné, je však podmínkou uzavření smlouvy o poskytování asistenčních služeb.Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klientovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

Článek 9. - Kontaktní údaje

Budeme rádi, pokud Vaše poznatky se službami UA sdělíte nebo písemně na adresu sídla UNITED ASSISTANCE, a.s., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1, Email: dispecink@unitedassistance.com  UA stále přizpůsobuje svoji činnost potřebám a požadavkům klientů tak, aby zajišťovala výhodné komplexní služby domácí asistence přinášející pohodlí a pomoc v případě nouzových situací. V tomto smyslu se UA nevyhne potřebným úpravám a změnám, které se týkají především doplňování a rozšiřování služeb, aktuálních informací o službách UA. Veškeré aktuální informace o službách UA jsou dostupné na www.unitedassistance.com  nebo www.1227.cz.

Článek 10. - Platby a prodlení s platbou

  V případě prodlení klienta s úhradou jakékoliv platby podle, je poskytovatel oprávněn požadovat    po klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 %   z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení.
Poskytovatel je oprávněn klientovi vyúčtovat a klient je povinen na základě tohoto vyúčtování uhradit poskytovateli poplatek za každou realizovanou  písemnou upomínku ve výši 500,- Kč, za první  upomínku  a poplatek ve výši 1.000,- Kč v případě druhé a každé další  upomínky.
Povinnost klienta platit smluvní pokutu nemá vliv na právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek 11. - Závěrečné ustanovení

1)Veškerá korespondence bude zasílána na doručovací adresy smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy nebo elektronickou formou na uvedenou mailovou adresu. V případě změn doručovacích údajů či mailové adresy se smluvní strany dohodly na lhůtě 14 dnů, kdy musí příslušná strana prokazatelným způsobem písemně oznámit změnu těchto údajů druhé straně. Pokud je převzetí korespondence odmítnuto, považuje se za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odmítnuto. V případě, že jedna ze smluvních stran nepřevezme korespondenci, považuje se za datum doručení  7 den ode dne odeslání.  V případě vrácení korespondence poštou, po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené předpisem pro držitele poštovní licence, je dnem doručení písemností poslední den stanovené lhůty, pokud některá ze smluvních stran nepředloží potvrzení od příslušného provozovatele zásilkových služeb (pošta, DHL, TNT, DPD apod.) z něhož bude vyplývat jiný den převzetí. Smluvní strany souhlasí s možnosti zasílání korespondence elektronickou poštou.

2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že spor nebude vyřešen dohodou, bude řešen u místně příslušného soudu České republiky.

3) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4) Využívání asistenčních služeb lze nárokovat opakovaně maximálně však 2 x za období 12 měsíců.

5)  Poskytnutí asistenčních služeb lze nárokovat výhradně prostřednictvím společnosti UNITED ASSISTANCE, a.s. a to na základě telefonické žádosti oprávněné osoby na telefonním čísle 1227 a +420 222 262 933.
V případě požadavku je oprávněná osoba na místě zásahu povinna potvrdit na zakázkovém listě předloženým partnerem , eventuálně na vystaveném daňovém dokladu rozsah a cenu provedené služby.
Pokud si majitel karty UA sjedná sám zajištění služeb jiným než stanoveným způsobem, nemůže u UA vyžadovat poskytnutí žádných výhod a slev.

Toto znění "Obecných podmínek pro zajišťování služeb klientům UNITED ASSISTANCE, a.s." nabývá účinnosti a platnosti dnem 1.1.2013.

Ing.Radim Hovjacký
předseda představenstva

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.