Obecné podmínky právní asistence poskytované klientům UNITED ASSISTANCE, a.s.

(dále jen "OP-PA") ke smlouvě ze dne:

               

slouží pro využívání služeb společnosti UNITED ASSISTANCE, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 277 55 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16736 (dále jen „UA“) a stanoví rozsah a podmínky jejich poskytování. Jen při jejich dodržování může UA garantovat včasné a kvalitní zajišťování svých služeb.

Obecné podmínky právní asistence (dále jen „OP-PA 01/2013“) a příslušné zvláštní, případně doplňkové podmínky. Pojištění se řídí právním řádem České republiky.

Článek 1. Základní pojmy

Pro účely OP-PA 01/2013 jsou následující pojmy vymezeny takto: Spor je situace konfliktu zájmu klienta zájmu třetí osoby, kdy klient je nucen přikročit k vynucení a/nebo k ochraně svého práva, je-li jeho výkon narušen a/nebo upřen třetí stranou. Hodnota předmětu sporu je penězi vyjádřitelná hodnota objektu sporu, přičemž do hodnoty předmětu sporu se nezapočítává příslušenství (jako je např. smluvní pokuta, úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení). Dodavatel služeb je subjekt způsobilý poskytnout klientovi služby za účelem vyřízení jeho události nebo vzniklé situace. Dodavatelem služeb je například advokát, znalec, tlumočník apod. Zorganizování služby je forma poskytnutí služby, kdy UA provede úkony umožňující poskytnutí služby klientovi nebo oprávněné osobě dodavatelem služeb, přičemž náklady na poskytnutí této služby dodavatelem nese klient. Zorganizování a úhrada služby je poskytnutí služby, kdy UA provede úkony umožňující poskytnutí služby klientovi nebo oprávněné osobě dodavatelem služeb a současně uhradí náklady na poskytnutí této služby dodavatelem služeb až do výše limitu uvedeného v ceníku. Případnou část nákladů spojených s poskytnutím právních služeb dodavatelem služeb přesahující limit uvedený v ceníku nese klient.

Článek 2. Předmět služeb právní asistence

2.1 Předmětem služeb právní asistence je ochrana oprávněných právních zájmů klienta v případech, v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě o zajištění asistenčních služeb (dále jen „smlouva“).

2.2 Služby právní asistence jsou službami právní ochrany ve smyslu ustanovení právních předpisů.

2.3 UA v souvislosti s plněním svých závazků poskytuje klientovi tyto služby:

 1. a) právní informace – telefonická služba, na kterou se klient může obrátit v případě jakýchkoliv obecných právních otázek, nejasností nebo v rámci prevence sporů;
 2. b) právní administrativní asistenci - v rámci kterých může klient využít odborné pomoci při řešení problému v oblasti vztahů s úřady, institucemi a poskytovateli služeb;
 3. c) právní informační servis - poskytující pomoc, podporu a rady klientovi za účelem nalezení řešení jeho případu mimosoudním smírem a/nebo dohodou; a dále za účelem nalezení řešení jeho případu v soudním řízení, případně dále v exekučním řízení či dědickém řízení nebo při řešení pohledávek, a to zejména pověřením dodavatele služeb právním zastoupením klienta.
 4. d) právní asistence - prosazování a hájení oprávněných zájmů klienta

Článek 3. Asistenční případ

3.1 Asistenčním případem se rozumí skutečné nebo údajné porušení právních předpisů a/nebo právních povinností ze strany třetích osob, jehož následkem byly narušeny oprávněné zájmy klienta v situacích a v případech uvedených ve smlouvě; v případě, že klient uplatňuje nárok na náhradu škody, se za okamžik vzniku asistenčního případu považuje vznik škody, jinak okamžik, kdy došlo nebo kdy začalo docházet k porušení právních předpisů a/nebo právních povinností.

3.2 V případě, že vůči klientovi je v situacích a v případech uvedených ve smlouvě zahájeno trestní nebo správní řízení, se asistenčním případem  rozumí skutečné nebo údajné spáchání skutku, pro které je toto řízení vedeno; za okamžik vzniku asistenčního případu se považuje okamžik spáchání tohoto činu nebo skutku.

Článek 4. Vznik, trvání a zánik smlouvy

4.1 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran , případně v den zaplacení poplatku stanoveného v ceníku  (dále jen poplatku), nestanoví-li smlouva jinak.

4.2 Smlouva se sjednává na dobu určitou, nestanoví-li smlouva jinak.

4.3 Smlouva zaniká:

 1. a) nezaplacením poplatku - v případě nezaplacení poplatku zašle UA klientovi upomínku, ve které UA stanoví lhůtu k dodatečnému zaplacení poplatku. Smlouva zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené v upomínce.
 2. b) výpovědí – smlouvu sjednanou na dobu určitou je možné ukončit dohodou smluvních stran. Nejpozději 6 měsíců před dnem ukončení této smlouvy, je klient povinen písemně oznámit poskytovateli, zda má zájem na prodloužení platnosti nebo ukončení této smlouvy. V případě, že tak neučiní, platnost této smlouvy se po uplynutí doby na kterou byla uzavřena, automaticky prodlužuje na dobu neurčitou, přičemž výpovědní doba pak činí šest (6) měsíců.
 3. c) zánikem vozidla - v případě zániku vozidla ke kterému mu byla právní asistence sjednána smlouva zaniká k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo oznámení o zániku vozidla spolu s podklady osvědčujícími zánik vozidla, doručeno UA.
 4. d) úmrtím fyzické osoby (klienta) nebo zánikem právnické osoby (klienta) - v případě úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, smlouva zaniká k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo oznámení o úmrtí nebo zániku právnické osoby  spolu s podklady osvědčujícími úmrtí nebo zánik právnické osoby, doručeno UA.
 5. e) změnou vlastníka vozidla (klienta) - v případě změny vlastníka vozidla smlouva zaniká k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo oznámení o změně vlastníka vozidla spolu s podklady osvědčujícími změnu vlastníka vozidla, doručeno UA.
 6. f) jiným způsobem specifikovaným ustanoveními právních předpisů nebo ustanoveními smlouvy.

Článek 5. právní informace – telefonická služba

5.1 Klient je oprávněn obrátit se na dispečink UA s jakýmkoli obecným právním dotazem z okruhů vymezených ve  smlouvě v případě nejasností, v situaci nejistoty a s cílem zabránit vzniku asistenčnímu případu.

5.2 UA poskytne klientovi příslušné informace v rozsahu podle podmínek uvedených ve smlouvě obratem nebo - když dotaz vyžaduje dohledání potřebných údajů - do 48 hodin.

Článek 6. Právní administrativní asistenci

UA poskytne klientovi služby právní  administrativní asistence v situacích a v rozsahu uvedených ve smlouvě. V případě, že o to klient požádá, nebo v případě, že to situace vyžaduje, se operátor dispečinku UA obratem telefonicky spojí s klientem.

Článek 7. Právní informační servis

UA poskytne klientovi služby právního informačního servisu v situacích a v rozsahu uvedených ve smlouvě. V případě, že o to klient požádá, nebo v případě, že to situace vyžaduje, se operátor dispečinku UA obratem telefonicky spojí s klientem.

Článek 8. Služby právní asistence - prosazování a hájení oprávněných zájmů pojištěného

8.1 Oznámení asistenčního případu a doručení souvisejících podkladů

8.1.1 Služby právní asistence zahrnuje mimosoudní, případně soudní prosazování oprávněných zájmů klienta, za podmínek a v rozsahu specifikovaném ustanoveními smlouvy.

8.1.2 Klient je povinen asistenční případ bez zbytečného odkladu telefonicky nebo písemně. Při hlášení asistenčního případu je klient povinen pravdivě a úplně oznámit a objasnit UA situaci a okolnosti související s nárokem na právní asistenci. Na výzvu UA je klient povinen doručit UA oznámení asistenčního případu v písemné formě, k oznámení je klient povinen přiložit všechny doklady a dokumenty týkající se asistenčního případu, které klient získal nebo získat může.

8.1.3 UA poskytne klientovi základní informace o jeho právech a povinnostech, jejich obsahu, rozsahu a o možnostech řešení asistenčního případu.

8.1.4 UA sdělí klientovi  informace o rozsahu dokumentace potřebné k uplatnění prostředků ochrany práv klienta.

8.1.5 Klient je povinen doručit UA všechny podklady, jako např. korespondenci, rozhodnutí, posudky, faktury, předávací protokoly a další podklady vyžádané v případě potřeby UA a týkající se asistenčního zásahu, jakmile je obdržel nebo jakmile jsou mu dostupné.

8.2 Analýza vyhlídek na úspěšné vyřízení asistenčního případu

Po oznámení asistenčního případu klientem UA nejprve prověří právní situaci klienta a provede analýzu jeho vyhlídek na úspěšné vyřízení asistenčního případu. O výsledku této analýzy informuje klienta. V případě potřeby provádí UA analýzu též v průběhu jednotlivých stádií řešení asistenčního případu klienta.

 

 

8.3 Vyřizování asistenčního zásahu UA

8.3.1 Shledá-Ii UA na základě provedené analýzy, že vyhlídky na úspěšné vyřízení asistenčního případu jsou dostatečné, vyžádá souhlas a písemnou plnou moc klienta a poté vede potřebná jednání s cílem dosáhnout nejlepšího možného vyřešení asistenčního případu. UA zastupuje klienta ve věcech mimosoudních a je oprávněn inkasovat plnění náležející klientovi, které je povinen předat klientovi bez zbytečného odkladu. UA bude průběžně informovat klienta  o průběhu vyřizování asistenčního případu.

8.3.2 Klient není bez předchozího souhlasu UA oprávněna pověřit jinou osobu (např. dodavatele služeb) zastoupením při vyřizování asistenčního případu, s výjimkou případů, kdy by mu v důsledku prodlení přímo hrozil vznik škody nebo zadržení, resp. vazba. Poruší-li klient tuto povinnost, je UA oprávněna úhradu za poskytnuté služby  přiměřeně snížit.

8.4 Pověření dodavatele služeb

8.4.1 V případě, že se ukáže, že k řádnému vyřízení asistenčního případu bude nezbytné pověřit dodavatele služeb, je klient po předchozím souhlasu UA oprávněn zvolit vhodného dodavatele služeb, který má svoji kancelář v místě soudu nebo správního orgánu, příslušného k projednání věci v prvním stupni, aby vedl jménem klienta potřebná jednání s cílem dosáhnout nejlepšího možného vyřešení asistenčního případu.

8.4.2 Poruší-li klient povinnost získat souhlas UA k pověření dodavatele služeb, je UA oprávněn úhradu za poskytnuté služby přiměřeně snížit nebo odmítnout. UA je oprávněna přiměřeně snížit úhradu za poskytnuté služby i v případě, že klient pozdním nebo liknavým přístupem způsobil zvýšení nákladů za úkony, jejichž úhrada má být součástí úhrady za poskytnuté služby.

8.4.3 Klient zmocní svého právního zástupce, aby průběžně informoval UA

o vývoji řešení asistenčního případu. O jednotlivých zamýšlených podstatných krocích je klient, resp. jeho právní zástupce, povinen informovat UA a před jejich provedením získat její písemný souhlas. Poruší-li klient tuto povinnost, je UA oprávněna úhradu za poskytnuté služby přiměřeně snížit. Klient je rovněž povinen akceptovat pro řešení asistenčního zásahu právního zástupce navrženého UA.

8.5 Pozastavení úhrady za poskytnuté služby

8.5.1 Shledá-Ii UA, že vyhlídky na úspěšné vyřízení asistenčního případu nejsou dostatečné, je povinen bez zbytečného odkladu písemnou formou sdělit klientovi, žena základě provedené analýzy další úhradu za poskytnuté služby k danému asistenčnímu případu pozastavuje, uvést důvody svého rozhodnutí a vysvětlit je.

8.5.2 V případě, že se klient - poté, co úhrada za poskytnuté služby bylo pozastaveno - rozhodne v řešení případu pokračovat na své náklady a v pokračujícím sporu se mu podaří dosáhnout kvalitativně nebo kvantitativně příznivějšího výsledku, než jaký odpovídal stavu vyřizování asistenčního případu ke dni, kdy UA na základě svého rozhodnutí úhradu za poskytnuté služby pozastavil, a doloží-li klient tuto skutečnost UA, UA uhradí náklady klientem účelně vynaložené na pokračování vyřizování asistenčního případu po pozastavení plnění, a to až do výše limitů stanovených pro asistenční zásah smlouvou a s ohledem na úhradu za služby poskytnutou před jeho pozastavením.

8.6 Povinnost součinnosti klienta s UA

8.6.1 Klient je povinen učinit vše, co by mohlo přispět k objasnění skutkového stavu věci. Klient je povinen vyloučit vše, co by mohlo způsobit zvýšení nákladů v rámci úhrady za poskytnuté služby. Klient je povinen informovat UA bez zbytečného odklad o všech okolnostech, které mohou mít vliv na povinnost UA poskytnut úhradu za poskytnuté služby, v případě porušení této povinnosti odpovídá klient UA za vzniklou škodu. Při vyrovnání nebo dohodě o řešení asistenčního případu nesmí být otázka nákladů uspořádána nevýhodněji, než jak to odpovídá poměru úspěchu a neúspěchu zúčastněných stran ve věci. Klient se proto zavazuje, že bez předchozího souhlasu UA neuzavře žádnou dohodu o vyrovnání. Poruší-li klient tuto povinnost, je UA oprávněna úhradu za poskytnuté služby přiměřeně snížit. Klient je povinen o tomto svém závazku i o svých ostatních povinnostech plynoucích ze smlouvy informovat svého právního zástupce.

8.6.2 Klient je povinen poskytnout UA součinnost při mimosoudním i soudním vymáhání nákladů vynaložených v rámci úhrady za poskytnuté služby UA a při vymáhání náhrady škody od protistrany.

8.6.3 Klient je povinen vyčkat se soudním uplatňováním svých nároků, dokud rozhodnutí v případném jiném řízení, které může mít význam pro zamýšlené soudní řízení, nenabude právní moci, případně v souladu s pokyny UA uplatnit nejprve jen část svých nároků a do nabytí právní moci rozhodnutí s uplatněním zbývajících nároků vyčkat. Toto však neplatí, pokud by klientovi v důsledku prodlení přímo hrozil vznik škody. Možnost konečného uplatnění nároků klienta v plném rozsahu tím není dotčena. Poruší-li klient tuto povinnost, je UA oprávněna úhradu za poskytnuté služby přiměřeně snížit.

8.7 Úhrada finančních nákladů za poskytnuté služby

Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje v závislosti na sjednaném rozsahu limitů ve smlouvě úhradu finančních nákladů, jež je nutné vynaložit dle rozhodnutí UA v souvislosti s prosazováním oprávněných zájmů klienta, a to:

 1. a) náklady na služby dodavatele služeb (obvyklé a přiměřené výlohy právního zástupce, tlumočníka, překladatele, znalce, náklady na provedení jednoho výkonu rozhodnutí, na základě exekučního titulu souvisejícího s úhradou za poskytnuté služby v rozsahu stanoveném smlouvou);
 2. b) náklady na soudní poplatky, v rozsahu stanoveném smlouvou;
 3. c) náklady na cestu a ubytování pojištěného k soudnímu řízení, pokud je jeho přítomnost nařízena soudem, v rozsahu stanoveném smlouvou;
 4. d) náklady na cestu a ubytování svědka k soudnímu řízení, pokud je jeho přítomnost nařízena soudem, v rozsahu stanoveném smlouvou;
 5. e) náklady a výdaje protistrany a/nebo státu, které je klient povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí, byl-li klient na základě písemného souhlasu UA navrhovatelem soudního řízení, v rozsahu stanoveném smlouvou;
 6. f) náklady na zprostředkování složení trestněprávní nebo správně právní kauce složené za účelem upuštění od vyšetřovací vazby klienta v jiném členském státu. Klient je povinen poskytnout UA dostatečnou záruku na vrácení finančních prostředků použitých na kauci (např. zálohu).

8.8 Dispečink UA

8.8.1 Veškeré služby UA budou poskytnuty výhradně prostřednictvím dispečinku UA na jednotném telefonním čísle 1227 způsobem a postupem, který je stanoven těmito "Obecnými podmínkami". Pro případ technických problémů (klient se nemůže dovolat) s jednotným telefonním číslem je možno využit i telefonní číslo +420 222 262 933.

 

8.8.2.       V případě, že potřebujete využít asistenční služby právní asistence, postupujte následovně:

 

 1. spojte se s dispečinkem UA, který pracuje 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu po 365 dní v roce při volání z ČR i zahraničí. Při volání z ČR použijte jednotné  telefonní číslo 1227 ze zahraničí použijte telefonní linku: (+ nebo 00) 420 222 262 933
 2. dispečerovi UA sdělte:
 • základní informace o případu, resp. situaci, kterou chcete řešit v rámci právní asistence
 • jméno, adresu, telefon,e-mail příp. číslo asistenční karty

          

 

 1. dispečer na základě Vašich informací odborně rozhodne o vhodném způsobu řešení situace a zajistí poskytnutí odpovídajících informaci popř. služeb v návaznosti na druh asistenčního zásahu.

 

 

Článek 9. Výluky

9.1 UA neposkytne úhradu za poskytnuté služby plynoucí se smlouvy v následujících případech:

 1. a) pokud klient pověřil zástupce prosazováním svých oprávněných zájmů bez předchozího schválení UA, nikoli však v případě

- nutnosti bezprostředního odvrácení vzniku škody,

- zadržení a/nebo vazby klienta v České republice nebo v jiném členském státě;

 1. b) pokud klient nedoručil UA dokumentaci nezbytnou k prosazování jeho oprávněných zájmů, požadovanou a specifikovanou UA.

9.2 Asistenční služby právní asistence se nevztahuje na spory:

 1. a) mezi UA a klientem,
 2. b) jejichž předmětem je nárok, který byl na klienta převeden od třetí osoby

a nebo nárok, který klient uplatňuje pro třetí osobu.

9.3 Z asistenčních služeb právní asistence je vyloučeno hájení právních zájmů klienta souvisejících

 1. a) se spácháním úmyslného trestného činu klientem, úmyslného přestupku nebo úmyslného způsobení škody,
 2. b) s náhradou škody vzniklé v důsledku nesplněných a/nebo neplněných závazků

nebo dluhů klienta včetně jejich příslušenství,

 1. c) se sebevraždou nebo psychickou nemocí klienta,
 2. d) s případy, kdy skutečnosti směřující k narušení právních zájmů klienta

nebo kdy skutečnosti směřující k zahájení trestního nebo přestupkového řízení s klientem byly klientovi známy již v době, kdy klient uzavřel smlouvu,

 1. e) s případy, kdy klient mohl vznik škodné události s ohledem na veškeré okolnosti očekávat nebo mohl jejímu vzniku zabránit a neučinil tak.

9.4 UA neposkytne úhradu za poskytnuté služby v případech, které přímo či nepřímo souvisejí se stávkou, válečným konfliktem, invazí, napadením (ať již válka byla vyhlášena či nikoli), občanskou válkou, vzpourou, povstáním, terorismem, násilným nebo vojenským uchvácením moci a občanskými nepokoji, radioaktivní havárií, nebo jakýmkoli jiným zásahem vyšší moci.

9.5 UA neposkytne úhradu za poskytnuté služby na úhradu pokut, peněžitých trestů penále či jiných smluvních, správních nebo trestních sankcí nebo jiných plateb, majících represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

9.6 Kromě výluk uvedených v tomto článku mohou být další výluky uvedeny ve zvláštních nebo doplňkových obecných podmínkách OP-PA 01/2013.

Článek 10. Územní rozsah právní asistence

Právní asistence se vztahuje na všechny asistenční případy, které vznikly na území České republiky nebo jiného členského státu, nestanoví-li smlouva jinak.

 

Článek 11. Ostatní ustanovení

11.1 UA je oprávněn přiměřeně snížit úhradu za poskytnuté služby, došlo-li k navýšení nákladů spojených s vyřizováním asistenčního případu zaviněním klientem.

11.2 Pokud klient na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu obdržel náhradu nákladů soudního řízení, je povinen vrátit tuto náhradu UA v rozsahu, v jakém se UA na úhradě nákladů soudního řízení v rámci úhrady z poskytnuté služby podílela.

11.3 V případě, že klient obdržel za vzniklé výlohy, které by byly předmětem úhrady za poskytnuté služby náhradu od třetí strany nebo cestou jiného právního vztahu, je UA oprávněn přiměřeně snížit úhradu za poskytnuté služby o částku, kterou klient jako náhradu obdržel.

11.4 Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalým asistenčním případem oprávněné osobě, klientovi nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou úhradou za poskytnuté služby ze smlouvy toto právo na UA, a to až do výše částek, které UA klientovi nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil. Klient, oprávněná osoba nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je povinna poskytnout UA dostatečnou součinnost, aby právo UA na náhradu škody mohlo být uplatněno, zejména poskytnout UA pravdivé a úplné informace o asistenčním případu, o třetí osobě odpovědné za vznik asistenčního případu, její pojišťovně, právním zástupci, případně o dalších osobách jednajících jménem třetí osoby. Na žádost UA je klient, oprávněná osoba nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, povinna poskytnout UA veškeré dostupné dokumenty, které v dané souvislosti získala. Klient, oprávněná osoba nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je dále povinna informovat UA o náhradě škody, případně jiném plnění, které od třetí osoby nebo jiného subjektu v souvislosti s asistenčním případem přijala.

11.5 UA je oprávněn aktualizovat znění těchto OP-PA 01/2013, jakož i dalších zvláštních nebo doplňkových obecných podmínek, případně smluvních ujednání ke smlouvě (dále jen „podmínky“), a to doručením nového znění podmínek i nejméně 2 kalendářní měsíce před účinností nového znění podmínek.

11.6 Případné stížnosti klienta nebo oprávněné osoby je možné písemně doručit UA na adresu UNITED ASSISTANCE, a.s., Opletalova 1284/37,110 00 Praha 1 Česká republika.

Článek 12. Zpracování osobních údajů

12.1 Klient UA využitím služeb dispečinku UA uděluje souhlas k tomu, aby z telefonických hovorů uskutečněných v rámci využíváním služeb mezi ním a dispečinkem UA byl pořizován zvukový záznam a tento záznam byl v souladu s těmito všeobecnými podmínkami použit v případě oprávněných reklamací služeb a uplatnění zájmu smluvních stran.

 

12.2 Vzhledem k charakteru zajišťovaných služeb klient uděluje svůj souhlas, a to na dobu neurčitou s poskytnutím jména, příjmení, bydliště, typu vozidla, jeho barvy a RZ, popřípadě dalších údajů o vozidle a dalších údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a s jejich zpracováním ve smyslu tohoto zákona, za účelem, aby klient UA prostřednictvím dispečinku UA mohl vstoupit do jednání o zajištění odpovídajících služeb UA, dále k tomu, aby při zajišťování služeb UA mohlo být ověřeno, že jsou zajišťovány subjektu, jenž je prostřednictvím dispečinku UA objednal. Sdělení a zpracování výše uvedených údajů je rovněž nezbytné pro ochranu práv UA, zejména pro uplatnění práva na úhradu za zajištěné služby.

 

12.3 UA prohlašuje, že veškeré jí poskytnuté údaje bude zpracovávat, uchovávat a používat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právem klienta UA na ochranu jeho soukromého a osobního života, a pouze za účelem (i) řádného zajišťování služeb UA klientovi, (ii) plnění zákonných povinností UA, (iii) zpracovávání a administrace služeb UA, doručovaní písemností a korespondence, (iv) marketingové a statistické analýzy a průzkumy (v) archivace a analytické účely UA, mimo jiné pro hodnocení a optimalizaci kvality poskytovaných služeb a spokojnosti klientů a (vi) k zajištění vymáhání případných nedoplatků a dlužných pohledávek.

 

12.4 Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněné jen (i) subjektům oprávněným podle příslušných právních předpisů a za podmínek stanovených takovými předpisy a (ii) subjektům, které s UA tvoří podnikatelskou nebo obchodní skupinu, a to především dceřiným společnostem a/nebo mateřským společnostem a subjektům UA, a dále subjektům, které jsou dceřinými a/nebo mateřskými společnostmi těchto subjektů. UA se zavazuje, že zajistí potřebná opatření k zajištění ochrany osobních údajů (ochrana před neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů). Klient UA souhlasí, že jím poskytnuté údaje mohou být předány třetím subjektů a/nebo smluvním partnerům UA jako tzv. zpracovatelům osobních údajů, a to ad hoc pro konkrétní úkon ve prospěch klienta a za účely uvedenými v odst. 8.3 výše vždy na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou UA uzavírá s třetím subjektem podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

12.5 Partner a klient jsou povinni případnou změnu zpracovávaných osobních údajů nahlásit UA bez zbytečného odkladu.

Článek 13. Doručování

13.1 Klient je povinen UA oznámit bez zbytečného odkladu změnu své adresy (adresy trvalého pobytu, je-li pojistník fyzickou osobou) nebo korespondenční adresy a též změnu adresy nebo korespondenční adresy .

13.2 Veškerá sdělení, oznámení a žádosti týkající se smlouvy musí být učiněna písemnou formou v českém jazyce a jsou účinná jejich doručením druhé smluvní straně, nestanoví-li smlouva jinak.

13.3 Smluvní strany jsou povinny zasílat si písemnosti na předem dohodnutou nebo poslední známou adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny si zasílat písemnosti prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“). Písemnosti určené partnerovi, klientovi nebo oprávněným osobám může UA předávat těmto osobám rovněž do vlastních rukou prostřednictvím svého zaměstnance či jiné jím pověřené osoby. Dnem doručení UA je den skutečného doručení písemnosti na adresu UA.

13.4 Písemnost UA odeslaná adresátovi poštou obyčejně se považuje za doručenou třetí den po prokazatelném odeslání zásilky na korespondenční adresu, i když se o doručení adresát nedozvěděl. Písemnost UA odeslaná adresátovi poštou doporučeně, se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších níže uvedených odstavců, osmý den po prokazatelném odeslání zásilky. Písemnost UA odeslaná adresátovi poštou doporučeně s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí, které je uvedeno na dodejce. Odmítne-li adresát písemnost přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem, ve kterém bylo její přijetí odmítnuto.

13.5 Nebyl-li adresát zastižen a písemnost UA odeslaná poštou doporučeně byla uložena doručovatelem na poště, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Připadá-li však poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Písemnost UA odeslaná poštou se považuje za doručenou dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné z jiných důvodů.

Článek 14. Kontaktní údaje

 

Budeme rádi, pokud Vaše poznatky se službami UA sdělíte nebo písemně na adresu sídla UNITED ASSISTANCE, a.s., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1, Email: info@unitedassistance.com , UA stále přizpůsobuje svoji činnost potřebám a požadavkům klientů tak, aby zajišťovala výhodné komplexní služby přinášející pohodlí nebo pomoc v případě nouzových situací. V tomto smyslu se UA nevyhne potřebným úpravám a změnám, které se týkají především doplňování a rozšiřování služeb, aktuálních informací o službách UA. Veškeré aktuální informace o službách UA jsou dostupné na www.unitedssistance.com.

 

               

 

Toto znění "Obecných podmínek právní asistence poskytované  klientům UNITED ASSISTANCE a.s." nabývá účinnosti a platnosti dnem 01.01.2013.

 

Ing.Radim Hovjacký

předseda představenstva

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.