Silniční asistence - obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky zajišťování služeb klientům UNITED ASSISTANCE, a.s. – silniční asistence
(dále jen "Obecné podmínky")

slouží pro využívání služeb společnosti UNITED ASSISTANCE a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 277 55 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16736 (dále jen „UA“) a stanoví rozsah a podmínky jejich poskytování. Jen při jejich dodržování může UA garantovat včasné a kvalitní zajišťování svých služeb.

1.    Zaměření činnosti UA

1.1.    UA zajišťuje služby motoristické veřejnosti, a to vlastními prostředky nebo formou zprostředkování služeb u smluvních partnerů, nebo jejich ad hoc sjednáním za účelem poskytnutí služeb klientovi UA. Pokud není výslovně uvedeno jinak, službami UA se rozumí služby zajišťované na území ČR a území Evropské unie a Srbska z výjimkou území Kypru a Malty. Klientem UA se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využije služeb poskytovaných UA.

2.    Karty UA

2.1.     UA vydává různé typy karet, na které poskytuje jejich majitelům slevy a výhody. Karty mohou být vydávány i jako společný produkt UA a jejich smluvních partnerů (v tomto případě mohou mít karty podobu speciálního dokladu a to i dokladu v elektronické formě vydávaného partnerem UA). Podmínky pro zajišťování služeb a rozsah poskytovaných slev jsou vždy dány těmito "Obecnými podmínkami" a podmínkami vztahujícími se k jednotlivým typům karet UA.
2.2.     Výluky a omezení z poskytování asistenčních služeb
Poskytované služby, limity plnění a popř. slevy na služby UA, pokud u jednotlivých typů karet není uvedeno jinak, se nevztahují na:
•    vozidla nad 3,5 tun celkové hmotnosti
•    vozidla nad 9 míst pro přepravované osoby (včetně řidiče)
•    přípojná vozidla
•    obytné přívěsy, návěsy
•    odstraňování nedostatků v povinné výbavě vozidla
•    opakované odstraňování stejného druhu závady (např. opakované uvádění vozidla do provozu z důvodu vadné baterie apod.), nebo různých závad v průběhu krátkého časového intervalu
•    úkony zahrnující systematickou údržbu vozidel (periodickou či jinou), technické prohlídky, instalace dodatkových zařízení
•    práce prováděné v servisech a opravnách
•    dále může UA odmítnout servisní zásah, pokud by měl být proveden do dojezdové vzdálenosti 10 km od trvalého bydliště klienta UA, nebo by byl servisní zásah nutný v souvislosti s živelnou událostí, teroristickým aktem, občanskými nepokoji
•    UA může odmítnout servisní úkony na vozidlech nesplňujících podmínky pro provoz na pozemních komunikacích
•    UA může odmítnout servisní úkony na vozidle v případě, že by byl ohrožen majetek UA  či třetích osob
 2.3.    Na kartách UA případně na dokladech smluvních partnerů UA jsou vyznačeny potřebné údaje a data udávající oprávněnost pro poskytnutí příslušných slev (např. typ karty, platnost karty, VIN vozidla, RZ vozidla případně subjekt, pro který karty platí atp.) Karta je platná vždy jen s vypsáním příslušných dat. Při použití karty s nevyznačenými daty je UA nebo třetí osoba oprávněna odmítnout poskytnutí slev nebo služby (pokud nebude možné ověřit oprávněnost nároku jiným způsobem, např. prostřednictvím dispečera UA).
2.4.    Karty UA jsou vydávány pro vozidlo určitého výrobní číslo vozidla (dále jen VIN) nebo registrační značky (dále jen RZ) .Pro jedno vozidlo (pro jednu RZ) může být vydána pouze jedna karta UA daného typu. Tím není dotčena možnost vydání více typů karet UA pro jedno vozidlo. Asistenční služby jsou poskytovány výhradně pro vozidlo, jehož RZ je uvedena na klientské kartě a/nebo výhradně na jméno osoby uvedené na kartě. Vždy se uplatní jedna z těchto variant a/nebo obě varianty současně. Asistenční zásah bude vždy poskytnut pouze a jen vozidlu jehož RZ je uvedena na kartě. UA může v odůvodněných případech poskytnout servisní zásah i jinému vozidlu, jež řídí držitel karty. Mechanik asistenčního vozidla UA či třetí osoba bude kontrolovat pouze platnost karty a RZ vozidla. V případě nejasností bude kontaktovat dispečera UA za účelem odsouhlasení nároku na poskytnutí asistenčních služeb. Majitel karty na požádání předloží mechanikovi asistenčního vozidla současně doklad totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas) za účelem ověření nároku na poskytnutí asistenčních služeb.
2.5.    Je - li klient UA majitelem více typů platných karet UA, výše slev připadajících na jednotlivé karty se nesčítá. U karet vydávaných s partnery UA mohou platit odlišnosti.
2.6.    V případě změny RZ vozidla, nebo v případě ztráty karty UA zašlete písemně svůj požadavek na výměnu karty na adresu UA takto:
a) při změně RZ vozidla - zašlete původní kartu UA a bude Vám vystavena nová karta s novou RZ a původní dobou platnosti.
b) při ztrátě karty UA - bude vystavena nová karta s původní platností a RZ a původním jménem. V tomto případě bude UA  požadovat poplatek za vydání a doručení nové karty ve výši 500,- Kč. Kartu zašleme poštou doporučenou zásilkou po uhrazení výše uvedeného poplatku.
2.7.    UA není povinen poskytnout službu v době kdy klient nedisponuje kartou nebo jiným způsobem neprokáže nárok na poskytnutí asistenčních služeb. U karet vydávaných s partnery UA  mohou platit odlišnosti.

3.    Asistenční služby UA

3.1.    Klientům UA zajišťuje UA asistenční služby ve spolupráci se svými partnery na území České republiky a států Evropské unie a Srbska vyjma Kypru a Malty.
3.2.    UA  je oprávněn odmítnout zajištění služeb v situacích, kdy jí v tom brání mimořádné události v místě, nebo na trase zásahu (např. živelná pohroma, válečný stav v zahraničí apod.), nebo když majitel karty nepodá dostatečné informace potřebné k zajištění pomoci.¨
3.3.    Při zajišťování asistenčních služeb má mechanik asistenčního vozidla právo kontrolovat RZ vozidla, platební kartu, kartu UA i totožnost klienta dle dokladu s fotografii.

4.    Použitá terminologie a výklad pojmů

4.1.    Smluvní partner – je podnikatel, který  zajišťuje asistenční služby na základě platných smluv s UA. Partner je povinen při zajišťování asistenční služby dodržovat platnou legislativou v souvislosti z BOZP, provozem na pozemních komunikacích a další související předpisy. Partner nese plnou odpovědnost za služby, které poskytne (silniční technická asistence, odtahové služby), dále za případné vzniklé poškození vozidla klienta a je rovněž povinen řešit reklamace pokud souvisejí s poskytnutou službou.  
4.2.    Závada  vozidla je  situace, kdy se vozidlo stane nezpůsobilým  provozu na pozemních komunikacích v návaznosti na příslušnou legislativu a to zejména z důvodu opotřebení , poškození součástí vozidla v důsledku únavy materiálu , špatného servisního zásahu nebo jejich vlastní funkcí.
4.3.    Asistenční služba -  služba poskytnutá prostřednictvím partnera UA v nouzových situacích (závada, nehoda vozidla) na pozemních komunikacích v ČR a státech Evropské Unie vyjma Kypru a Malty. Asistenční službou muže být pomoc silniční technická asistence nebo odtahové služby.  Pokud je to technicky možné, mechanik na místě zprovozní vozidlo tak, aby klient mohl s vozidlem pokračovat v cestě, případně dojet do nejbližšího servisu. Rozsah provedených asistenčních služeb na místě nehody nebo poruchy je určen zejména tím, že na silnici není možné provádět takové práce, které si svým charakterem vyžadují provedení v servisu, nebo jsou v rozporu s platnými předpisy a zákonnými normami v ČR i zahraničí či pokyny výrobce či obecnými zvyklostmi.
4.4.    Silniční technická asistence  - soubor pracovních úkonů provedených mechanikem na vozidle klienta v návaznosti na místo, kde je služba poskytnuta a typ závady. Provedené úkony by měly klientovi umožnit dále pokračovat v cestě, popř. se dopravit do nejbližšího servisu (nejbližšího smluvního servisu v dané lokalitě.
4.5.    Odtahová služba  – soubor úkonů souvisejících s odtahem nepojízdného vozidla podle pokynů dispečera UA za pomocí speciální odtahové techniky.
4.6.    Zbytečný výjezd – situace, kdy  partner vyjede na místo určené dispečerem UA za účelem poskytnutí asistenční služby a nastane situace, že klient požádá dispečera UA o zrušení zásahu nebo v případě, že partner klienta na nahlášeném místě nenalezne (klient již nahlášené místo opustil).
4.7.    Nouzový stav – nouzovým stavem je situace, kdy dojde na vozidle k závadě nebo nehodě.
4.8.    Nehoda vozidla je situace, kdy se vozidlo stane nepojízdným nebo  nezpůsobilým  provozu na pozemních komunikacích v návaznosti na příslušnou legislativu z důvodu působení vnější síly  (náraz, střet vozidel).
4.9.    Vyproštění vozidla  – soubor úkonů související s přesunem poškozeného vozidla z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci nebo na místo , kde je možno provést opravu nebo naložení na speciální odtahovou techniku.
4.10.    Nestandardní (složitá) nakládka – jedná se o situaci, kdy je běžný úkon nakládky vozidla zkomplikován rozsahem poškození vozidla (vozidlo je na střeše nebo bez kol) , jeho zaklíněním do překážky  (strom, sloup, jiné vozidlo apod.) nebo povětrnostními vlivy (podmočená půda, sníh, led apod.) . Za nestandardní nakládku se nepovažuje  úkon provedený za pomocí hydraulické ruky.
4.11.    Uschování vozidla - uskladnění nepojízdného nebo poškozeného vozidla na zabezpečeném místě (volná plocha, garáž).
4.12.       Zajištění opravy vozidla - zajištění opravy v síti smluvních servisů.
4.13.    Zapůjčení náhradního vozidla – opravu hradí pojišťovna/oprava ve smluvním servise – při splnění podmínek pojistitele nebo společnosti UA je vozidlo zapůjčeno klientovi zdarma. V ostatních případech do výše limitu.Limit zapůjčení vozidla zdarma v případě opravy ve smluvním servise nebo v případě, že zapůjčení hradí pojišťovna je nejdéle 5 kalendářních dnů. Podmínkou zapůjčení náhradního vozidla zdarma je organizace zapůjčení vozidla prostřednictvím dispečinku asistenční společnosti UNITED  ASSISTANCE, a.s. Součástí plnění z asistenční služby nejsou dále náklady spojené s provozem vozidla (PHM,mytí, čištění a podobné služby), údržbou a opravou náhradního vozidla.
4.14.     Přistavení náhradního vozidla - přistavení vozidla na místo poruchy nebo nehody.
4.15.     Zajištění ubytování - zprostředkování ubytování v případě potřeby.
4.16.     Vyřízení pojistné události – poškozený/viník – komunikace s pojistitelem .
4.17.     Náhradní ubytování – úhrada ubytování do výše limitu.
4.18.     Předání vzkazu (zprávy)  osobě blízké pomocí dispečinku - zajištění komunikace prostřednictvím dispečinku.
4.19.    Právní asistence - bližší informace o rozsahu služeb jsou  uvedeny níže, služby jsou poskytnuty do výše limitu

Rozsah služeb právní asistence

1.Právní asistence – platí v níže uvedených případech

•Správní řízení po dopravní nehodě
•Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla
•Správní nebo trestní řízení v souvislosti s provozem vozidla
•Nárok na náhradu škody vzniklé na vozidle
•STK – spor v souvislosti s kontrolou vozidla
•Spor z jiného pojištění vozidla

2.Právní informace – telefonická služba – zahrnuje níže uvedené služby

•Legislativa a postup jednání při styku s institucemi
•Informace o legislativě a postupech dané oblasti
•Informace o občan vs. soud
•Postupy a procedury při styku s institucemi

3. Právně administrativní asistence

•Vyhledání podobného případu a informace o způsobech jeho řešení
•Zajištění potřebných formulářů , dokumentů nebo potvrzení
•Zajištění znaleckého posudku
•Zajištění právního zastoupení
•Praktické rady o postupech řešení nestandardních situací
•Vyhledání vzoru právního dokumentu, smlouvy nebo podání a dodání  klientovi

4. Právní informační servis

• Informace, legislativa, postup jednání, způsoby řešení při exekuci *
• Informace, legislativa, postup jednání a způsoby řešení pohledávek včetně postoupení pohledávek *
• Informace, legislativa a postup jednání v rámci dědičného řízení *
• Informace, legislativa a postup jednání v případě osobního bankrotu *
• Informace, legislativa, postup jednání a způsoby řešení rozhodčího řízení *
• Provedení monitoringu závazku v bankovních a nebankovních institucích a ostatních subjektech *
• Informace, legislativa a postup při žádostech *

* Jedná se jen o právní informační servis. V uvedených bodech se neposkytují Advokátní služby.
Právní asistence zahrnuje poskytnutí obecných právních informací nebo kontaktu na advokáta a právní konzultace ZDARMA do smluveného limitu.

5.    Dispečink UA

5.1.    Veškeré služby UA budou poskytnuty výhradně prostřednictvím dispečinku UA  na jednotném telefonním čísle  1227 způsobem a postupem, který je stanoven těmito "Obecnými podmínkami". Pro případ technických problémů (klient se nemůže dovolat) s jednotným telefonním číslem je možno využit i telefonní číslo +420 222 262 933.
5.2.    V případě, že potřebujete využít asistenční služby UA, postupujte následovně:
1. spojte se s dispečinkem UA, který pracuje  24 hodin denně, 7 dnů v týdnu  po 365 dní
v roce při volání z ČR i zahraničí. Při volání z ČR použijte jednotné telefonní číslo 1227
ze zahraničí použijte telefonní linku: (+ nebo 00) 420 222 262 933
2. dispečerovi UA sdělte:
•    co se Vám stalo
•    kde se přesně nacházíte a z kterého tel. čísla voláte (aktuální spojení na Vás)
•    číslo karty UA, pokud voláte ze zahraničí tak číslo svého cestovního pasu, své jméno, adresu - místo trvalého bydliště v ČR
•    výrobce,typ vozidla, jeho barvu a RZ (VIN)
•    způsob uhrazení služby
3. dispečer na základě Vašich informací odborně rozhodne o vyslání nejbližšího asistenčního vozidla nebo odtahového vozidla smluvního partnera UA. Dispečer rovněž v případě potřeby a v souvislosti s nouzovou situací zajistí náhradní vozidlo , ubytování a další požadované služby.

6.    Vyúčtování a platba asistenčních služeb nebo odtahu vozidla

6.1    Ceník služeb předloží mechanik na vyžádání. Cena asistenční služby zahrnuje práci při zprovoznění vozidla, pracovní čas je počítán od doby příjezdu vozidla UA k zákazníkovi. Použité náhradní díly, pneumatiky a popř. PHM jsou účtovány samostatně a placeny klientem vždy v hotovosti. Dojezdové kilometry - účtuje se cena za každý kilometr dojezdu k zákazníkovi a zpět. Jízda na přání zákazníka (pro náhradní díly, do hotelu, pro náhradní vozidlo atp.) se účtuje rovněž tam i zpět.
6.2    Cena odtahu zahrnuje cenu za každý kilometr dojezdu k zákazníkovi a zpět včetně naložení a složení vozidla. Cena odtahu nad limit, který je uveden v ceníku se řídí ceníkem jednotlivé odtahové služby. Ceny mohou být kalkulovány podle hodinové sazby nebo sazby za kilometr. Potřebné informace podá dispečer UA.
6.3    Po skončení práce mechanik vystaví klientovi doklad, na kterém vyčíslí cenu za provedené služby a za použitý materiál. Při použití karty UA stáhne data z karty UA na imprinterový doklad, kde uvede výši poskytnuté slevy, kterou odečte od celkové ceny. Z vystaveného dokladu budou odečteny slevy do výše limitu uvedeného v Ceníku. Klient následně účtenku podepíše a obdrží jeden její výtisk. Na místě uhradí vypočtenou cenu. V případě, že cena za poskytnuté služby bude do výše limitu v ceníku bude klientovi poskytnuta bez úhrady z jeho strany. Zprostředkovatelský poplatek je poplatek za zprostředkování služby dispečery UA. Majitelé karet UA mají tuto službu zdarma.

7.    Odlišnosti při zajišťování asistenčních služeb UA v zahraničí

7.1    Dispečer na základě informací klienta UA a po dohodě s ním zajistí potřebné služby - rozhodne o řešení nouzové situace. Před zahájením zásahu a na základě informací svého zahraničního poskytovatele, dispečer UA konzultuje a odsouhlasí s klientem UA orientační cenu služby. Na základě předběžně stanovené ceny s držitelem karty UA dohodne způsob složení garance (podle následujícího bodu) a následně ověří její složení. Finanční garance není vyžadována v případě použití karty UA, kdy předběžně stanovená cena služby nepřevyšuje výši slevy vztahující se k danému typu karty UA. Totéž provede, pokud při zásahu vznikne potřeba dalších, dříve nepředpokládaných prací. Případné pokyny a požadavky při zajišťování pomoci může klient UA vydávat pouze prostřednictvím centrálního dispečinku UA - jiný postup není akceptován.
7.2    Složení garance úhrady lze po dohodě s dispečerem UA učinit: Složením zálohové hotovosti v nejbližším bankovním ústavu, nebo bankovním převodem ve prospěch UA a zasláním potvrzení o této transakci. Služba bude zorganizována pouze tehdy, potvrdí-li, že banka platba ve prospěch UA bude provedena.Předložením originálu části složenky přijaté poštovním úřadem. Složením hotovosti na dispečinku společnosti UA nebo na nejbližším partnerském místě (určí dispečer UA). Prostřednictvím některé z platebních karet, které akceptuje UA. (U karet České spořitelny a.s. autorizace a přidělení autorizačního kódu mj. znamená zablokování předem stanovené částky na účtu klienta za vyžádané služby a kde úhrada bude provedena v ČR touto platební kartou po vyúčtování proti účtu klienta).
7.3    Vyúčtování asistenčních služeb zajišťovaných v zahraničí: UA vyúčtuje klientovi náklady za zajištěnou službu, které budou zahrnovat cenu služby navýšenou koeficientem 1,05, cenu případně použitých náhradních dílů a materiálu, bankovní poplatky, které jsou v souvislosti se zajištěním služby účtovány, manipulační poplatek, který si účtují zahraniční třetí osoby a odpočet předem složené finanční garance. V případě použití karty UA bude cena služby snížena o slevu odpovídající typu karty UA. V případě zrušení objednávky klientem UA uhradí klient již prokazatelně realizované náklady. Pokud byla cena zajištěné služby klientem UA prokazatelně uhrazena částečně na místě (např. v hotovosti), bude příslušná částka ve vyúčtování uvedena.
7.4    UA  službu vyúčtuje a vyúčtování zašle do 60 dnů od data zásahu na adresu klienta UA. Lhůta splatnosti vyúčtování činí 30 dní. Platba za službu může být uhrazena prostřednictvím platební karty, v hotovosti, případně bankovním příkazem.

8.    Záznam a ochrana osobních údajů

8.1.    Klient UA využitím služeb dispečinku UA uděluje souhlas k tomu, aby z telefonických hovorů uskutečněných v rámci využívání služeb mezi ním a dispečinkem UA byl pořizován zvukový záznam a tento záznam byl v souladu s těmito všeobecnými podmínkami použit v případě oprávněných reklamací služeb a uplatnění zájmu smluvních stran.
8.2.    Vzhledem k charakteru zajišťovaných služeb klient uděluje svůj souhlas, a to na dobu neurčitou s poskytnutím jména, příjmení, bydliště, typu vozidla, jeho barvy a RZ, popřípadě dalších údajů o vozidle a dalších údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a s jejich zpracováním ve smyslu tohoto zákona, za účelem, aby klient UA prostřednictvím dispečinku UA mohl vstoupit do jednání o zajištění odpovídajících služeb UA, dále k tomu, aby při zajišťování služeb UA mohlo být ověřeno, že jsou zajišťovány subjektu, jenž je prostřednictvím dispečinku UA objednal. Sdělení a zpracování výše uvedených údajů je rovněž nezbytné pro ochranu práv UA, zejména pro uplatnění práva na úhradu za zajištěné služby.
8.3.    UA prohlašuje, že veškeré jí poskytnuté údaje bude zpracovávat, uchovávat a používat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s právem klienta UA na ochranu jeho soukromého a osobního života, a pouze za účelem (i) řádného zajišťování služeb UA klientovi, (ii) plnění zákonných povinností UA, (iii) zpracovávání a administrace služeb UA, doručovaní písemností a korespondence, (iv) marketingové a statistické analýzy a průzkumy (v) archivace a analytické účely UA, mimo jiné pro hodnocení a optimalizaci kvality poskytovaných služeb a spokojnosti klientů a (vi) k zajištění vymáhání případných nedoplatků a dlužných pohledávek.
8.4.    Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněné jen (i) subjektům oprávněným podle příslušných právních předpisů a za podmínek stanovených takovými předpisy a (ii) subjektům, které s UA tvoří podnikatelskou nebo obchodní skupinu, a to především dceřiným společnostem a/nebo mateřským společnostem a subjektům UA, a dále subjektům, které jsou dceřinými a/nebo mateřskými společnostmi těchto subjektů. UA se zavazuje, že zajistí potřebná opatření k zajištění ochrany osobních údajů (ochrana před neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů). Klient UA souhlasí, že jím poskytnuté údaje mohou být předány třetím subjektů a/nebo smluvním partnerům UA jako tzv. zpracovatelům osobních údajů, a to ad hoc pro konkrétní úkon ve prospěch klienta a za účely uvedenými v odst. 8.3 výše vždy na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou UA uzavírá s třetím subjektem podle zákona o ochraně osobních údajů.
8.5.    UA tímto informuje klienta, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i  právo na podání vysvětlení a na neprodlené odstranění případného závadného stavu (je-li jeho žádost shledána jako oprávněná), který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Nevyhoví-li UA žádosti klienta podle předcházející věty, má klient právo obrátit se přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí údajů klientem je dobrovolné, je však podmínkou uzavření smlouvy o poskytování asistenčních služeb.Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klientovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

9.    Kontaktní  údaje

Budeme rádi, pokud Vaše poznatky se službami UA sdělíte nebo písemně na adresu sídla UNITED ASSISTANCE, a.s., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1, Email: info@unitedassistance.com ,   UA stále přizpůsobuje svoji činnost potřebám a požadavkům motoristů tak, aby zajišťovala výhodné komplexní motoristické služby přinášející pohodlí při každodenních cestách nebo pomoc v případě nouzových situací. V tomto smyslu se UA nevyhne potřebným úpravám a změnám, které se týkají především doplňování a rozšiřování služeb, aktuálních informací o službách UA. Veškeré aktuální informace o službách UA jsou dostupné na www.unitedssistance.com.

10.    Platby a prodlení s platbou

10.1. V případě prodlení klienta s úhradou jakékoliv platby, je poskytovatel oprávněn požadovat po klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 %          z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení.
10.2. Poskytovatel je oprávněn klientovi vyúčtovat a klient je povinen na základě tohoto vyúčtování uhradit poskytovateli poplatek za každou realizovanou  písemnou upomínku ve výši 500,- Kč, za první  upomínku  a poplatek ve výši 1.000,- Kč v případě druhé a každé další  upomínky.
10.3. Povinnost klienta platit smluvní pokutu nemá vliv na právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

11.    Závěrečné ustanovení

11.1.    Veškerá korespondence bude zasílána na doručovací adresy smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy nebo elektronickou formou na uvedenou mailovou adresu. V případě změn doručovacích údajů či mailové adresy se smluvní strany dohodly na lhůtě 14 dnů, kdy musí příslušná strana prokazatelným způsobem písemně oznámit změnu těchto údajů druhé straně. Pokud je převzetí korespondence odmítnuto, považuje se za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odmítnuto. V případě, že jedna ze smluvních stran nepřevezme korespondenci, považuje se za datum doručení 7 den ode dne odeslání.  V případě vrácení korespondence poštou, po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené předpisem pro držitele poštovní licence, je dnem doručení písemností poslední den stanovené lhůty, pokud některá ze smluvních stran nepředloží potvrzení od příslušného provozovatele zásilkových služeb (pošta, DHL, TNT, DPD apod.) z něhož bude vyplývat jiný den převzetí. Smluvní strany souhlasí s možnosti zasílání korespondence elektronickou poštou.
11.2.    Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že spor nebude vyřešen dohodou, bude řešen u místně příslušného soudu České republiky.
11.3.    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11.4.    Využívání asistenčních služeb v případě nepojízdnosti vozidla v důsledku havárie lze nárokovat opakovaně po celou dobu platnosti smlouvy. V případě poruchy vozidla lze poskytnutí asistenčních služeb nárokovat maximálně 2 x za období 12 měsíců.
11.5.     Poskytnutí asistenčních služeb lze nárokovat výhradně prostřednictvím společnosti UNITED ASSISTANCE, a.s. a to na základě telefonické žádosti oprávněné osoby na telefonním čísle 1227 při volaní z tuzemska a +420 222 262 933 při volání ze zahraničí.
11.6.    V případě požadavku je oprávněná osoba na místě zásahu povinna potvrdit na zakázkovém listě předloženým partnerem , eventuálně na vystaveném daňovém dokladu rozsah a cenu provedené služby.
11.7.     Pokud si majitel karty UA sjedná sám zajištění služeb jiným než stanoveným způsobem, nemůže u UA vyžadovat poskytnutí žádných výhod a slev.
11.8.    Toto znění "Obecných podmínek pro zajišťování služeb klientům UNITED ASSISTANCE a.s." nabývá účinnosti a platnosti dnem 01.03.2013.

Ing.Radim Hovjacký
předseda představenstva

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.